Bir insanın bir başka insana bilgi, birikim, deneyim aktarması öğretme eylemidir. Bu doğru olarak benimsenirse, öğretmenliğin yaşının, insanlığın birlikte yaşamaya başlama yaşıyla aynı olduğu düşünülebilir.

Yerküre’nin sorunları küreselleşti. Küreselleşme ortak yaşanan sorunları artırdı. Küreselleşen sorunların çözümü için küresel ölçekte çözüm yolları bulunması gerekmekte. Bu yolların bulunmasına öğreticilik yapabilme her dönem önemli bir iş oldu. Bilgi, deneyim aktarmanın önemi her geçen gün artarak bugünlere gelindi.

Birlikte yaşamanın öğretilmesi

Birlikte yaşanabilecek bir dünya oluşması çok değerli bir iş. Bunun öncüsü öğretmenlerin olması özlenir. Öğretmenlerin bu öncülüğü yapabilecek donanımda olmaları gerekmekte.

İnsanlık tarihinin üretim aşamalarında ortaya çıkmış, süreç değişince değişmek zorunda kalmış yüzlerce meslek sayılabilir. Öğretmenlik hiç değişmeyen mesleklerin baş sırasında yerini korumuştur.

Hiçbir dinin, soyun, dilin, cinsiyetin, başka farklılığın öğreticisi olmadan, farklıklardan birini ötekilerin üstüne çıkarmaya ya da gerisine itmeye çalışmadan, tüm farklılıklara değer verip hiçbirini küçümsemeden, hiçbiri üzerine düşünce sistemi kurmaya çalışmadan, insanlığın, insan hak ve özgürlüklerinin öğretilmesine katkı sunan öğretmenler olabilmek çok önemli. İnsanlığı bu düzeye taşıyacak öğretmenlere gereksinimi var.

Bir inanç sistemine, bir soyun yüceliğine, bir toplumsal kesimin çıkarlarını öteki kesimlere göre korumaya yönelik düşünce sistemlerinden birisinin etkisine girmiş olanlar, insanlığın öğretmeni değil, etkisi altına girdikleri düşüncelerin öğreticisi olabilirler.

Bilimin, insanlığın biriktirdiği deneyimlerin kuşaktan kuşağa aktarılarak yeniden üretilmesini, yenilenmesini sağlayanların ön sıralarında öğretmenlerin gelmeleri gerekmekte. Bilimde, teknolojide olan yeni gelişmeleri insanlığa anlatmanın her zaman olduğundan daha çok gerekli olduğu bir zaman diliminde yaşamaktayız. Sanayi 4.0, yapay zeka, kuantum bilgisayarların gelişimi konularındaki bilgileri insanlara öğretebilen, yabancı dilleri kullanma becerileri olan eğitimcilere gereksinim var.

Tüm canlıların sorunları ortak

Ulusal, yerel değerlerin, çıkarların insanlığın birlikte yaşaması için gerçekçi yaklaşımlar doğurmaktan uzak kaldığı bilinmekte. Yerküre’nin tüm alanlarında insanlığın çıkarları, sorunları aynı. Çernobil Nükleer Patlaması, Coranavirüs bulaşışı Dünyanın bir yanında olan bir sorunun tüm küreyi, tüm canlıları etkilediğini gösterdi. Yalnızca insanın değil tüm canlıların sorunlarının ortak olduğu bir zamanda yaşamaktayız. Bu küresel sorunların çözümü için tüm insanlığın el ele vermesi gerekmekte.

Öğreticilerin yeterlilikleri

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki öğretmenlerle başka ülkelerde çalışan öğretmenlerin, maaşlar, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, çalışma süreleri, dinlence süreleri gibi birçok alanda karşılaştırmalar yapan araştırmalar var. "Türkiye Cumhuriyeti’ndeki öğretmenlerle, ileri ülkelerde, değişik ülkelerde görev yapan öğretmenlerin bilgi, beceri, küresel bakış açıları yönünden karşılaştırılıp değerlendirilmelerine” ilişkin çalışmalar yok. En azından bizim ülkemizde bu araştırmalar yok. Yapılan uluslararası çalışmalarda da bu yönde bir araştırma yok.

Dünya insanının barış içinde, tüm farklılıkları varsıllık görerek, farklılıklar arasında ayrımcılık yapmadan, insanlığın “insan” ortak noktası üzerinde birleşmesi, bu doğrultuda gelişmeler sağlanması için, ülkelerin öğretmenlerinin bakış açısı, tutumları, davranışları karşılaştırılmalı. Değerlendirilmesi yüzleşilmesi gereken en önemli sorunlardan biri bu.

İnsanlığın en temel sorunu nitelikli eğiticilerin elinde, nitelikli eğitim süreçlerinden geçememektir.

İnsanlığı, ülkelerin geniş halk yığınlarının beyinlerinin insanlığı birleştirecek düzeye gelememesi her çağın en temel sorunlarından birisi olmuştur.

Öğretmenlikte verimin değil, sistemin işleyişine yarayacak değerlerin yükselme ölçütü olması, bu mesleğin önemini, işlevini yerle bir etmekte. Bu ölçülerle yapılan yükselmeler, niteliksizliği beslemekte. Kendisini yetiştiren, yenileyen, çağın gereklerine uygun bilimsel bilgilere açık olan öğretmenler değil yönetimin istediği işleri yapanların yükseltilmeleri her dönemde insanlığın gelişmesine değil, bölünmelere neden olmuştur.

Dünya’yı değiştirecek, dönüştürecek olan öğretmenler, insanlığın ortak ürünü olan küresel kültürü öğretebilme yeteneğinde olan insanlardır.

Birleştiricilik görevi

İnsanlığın “bölen” değil, “birleştiren” eğiticilere, sanatçılara gereksinimi var.

Ülkemizde, Dünya’da, bilim adına, düşünce özgürlüğü adına, kadınların bilimsel, akademik alanlarda ilerleyememeleri adına, yetişecek kuşaklar adına iyi eğiticilerin olduğunu söylemek güç.

Dünya ölçeğinde gelişmiş bir eğitim, çocuk yetiştirme sisteminin yeşermesi için, önce Dünya ölçütlerine uygun öğretmen yetiştirmek zorunlu. PİSA gibi öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçen, uluslararası düzeyde yapılan çalışmaların, öğretmenlerin bilgi, beceri, küresel algılarla eğiticilik yapabilme düzeylerini ölçen sınavlar düşünülmeli.

İnsanlığa öğretilenler

Dünya’yı yöneten egemenler, bilgiyi de belirlemekte, yönetmekte, denetlemekteler. Tüm Dünya’da egemenlerin “öğrenilmesini istedikleri” öğretilmekte, öğrenilmesini istemediklerinin öğrenilmesi, yayılması önlenmeye çalışılmakta. İnsanlığın bu bilgi kuşatmasını kırma sorunu, önünde duran en önemli sorunlardan biri.

Yerel, küresel düzeyde uygulanan bu istendik insan yetiştirme kuşatmasını kırarak insanlığın gerçeklerle yüzleşmesini sağlayabilenler insanlığın öğretmenleri olacaklar.