Bu kısa yazıda yerleşim yerlerinin gerek eski adlarının ve gerekse de yeni adlarının hakkında etimolojik olarak yeterli bilgi bulunamıyor oluşuna değinilmeye çalışılacaktır.

Bilindiği üzere gerek araştırmacı yazarlar ve gerekse de halk bilimciler şimdiye dek bir çok konuya açıklık getirmişler ve günümüzde de getirmeye devam etmektedirler. Yerleşim yerlerinin gerek eski adlarına ve gerekse de yeni adlarına değinmişlerdir. Fakat etimolojik olarak irdelenmesine ilişkin çok faz la kaynak bulunmamaktadır. Bu anlamda bu konuda önemli bir eksiklik mevcuttur. Bunun başlıca ne deni derleme çalışması yapanların yer adlarının kökenlerinin tespitine dair bir girişimde bulunmayışlarıdır. Yani hem sahada hikayenin öğrenilmesi hem de daha sonradan masa başında etimolojik çözümleme yapılması yer adları için önemsenmemiştir. Oysaki derlemeci için gitmiş olduğu bir köyde köyün adının hikayesini öğrenmeye çalışarak kayıt altına almak çoğu yeterli olacaktır o dönemler için. Ama günümüzde bu fırsat neredeyse bütünüyle kaçırılmıştır, çünkü teknolojik araçların sözlü geleneği yok etmesi ve köyden kente göç nedeniyle kuşakları arası kopuş bu hikayelerin unutulmasına neden ol muştur.

Sadece bir örnek vermeye çalışacağım.

Çeşitli kaynaklarda Bozok sancağının Emlak nahiyesine bağlı bazı Köylerin eski ve yeni adlarına değinilmiştir.

Buna göre Beyyurdu köyünün eski adı Köylez olarak geçmektedir.

Fakat yapılan incelemelerde görülmüştür ki, Arşivlerde bulunan gerek Tahrir defterlerinde, gerek Nüfus defterlerinde ve gerekse de Yoklama defterinde Beyyurdu köyünün günümüzdeki adı Beyyurdu olarak geçmektedir.

Elbette Köylerin gerek eski adlarının ve gerekse de yeni adlarının örtüşmemesi Beyyyurdu Köyüne özgü bir olgu değildir.

Ve Köylerin gerek eski adlarının ve gerekse de yeni adlarının örtüşmemesinin bir çok nedeni vardır. Ancak Konumuz Köylerin gerek eski adlarının ve gerekse de yeni adlarının örtüşmemesinin nedenlerini irdelemek değildir.

Köylez / Göylez / Göğlez dönüşümü dikkate alınırsa mavi renkten daha ziyade göğe yakın yer anlamı taşır.

Ağaçların en uç tepe noktasına Tüylez / Tüğlez denir.

Beyyurdu Köyünün de yüksek bir yer olduğu dikkate alınırsa mantıklı durmaktadır bu isim.