Özgürlüğü umut etme hakkı temel insan haklarındandır. Dört duvara kapanmaya mahkum olan herkesin günün birinde özgürce nefes alacağı bir yaşama kavuşmayı umut etmesi insan onurunun ve değerinin bir gereğidir. Alman Federal Anayasa Mahkemesi ve İtalyan Anayasa Mahkemesi de birçok kararlarında bu hususu vurgulamışlardır. AİHM de birçok kararında bu hakkın önemine işaret etmiş, belli bir süreden sonra uzun süreli mahkumiyetlerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Örneğin Vinter ve diğerleri/Birleşik Krallık kararında belli bir sürede uzun süreli mahkumiyetin gözden geçirilmesi yolunun kapalı olmasını, AİHS 3. maddenin ihlali olarak değerlendirmiştir. 2014 Öcalan/Türkiye kararında da aynı tespiti yapmıştır. Özgürlüğü umut etme hakkının olmamasını insanlık dışı, aşağılayıcı, işkence olarak değerlendirmiştir. AİHM Kafkaris/Kıbrıs, Harkins ve Edwards/Birleşik Krallık, Babar Ahmad ve Diğerleri/Birleşik Krallık kararlarında da aynı tespiti yapmıştır. Tüm bu kararlarda uzun süreli mahkumiyetlerin belli süreden sonra gözden geçirilememesinin infazın amacına aykırı olduğunu vurgulamıştır. Çünkü infazın amacı sadece cezalandırmak değildir. Aynı zamanda iyileştirmek, topluma kazandırmak, rehabilitasyondur. Belli bir süreden sonra gözden geçirme yolunun kapalı olması rehabilitasyon, iyileştirme, topluma kazandırma amacına kesin olarak aykırıdır.

Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin 10. maddesinin 3. Fıkrası da infazın amacının iyileştirme ve topluma yeniden kazandırma olduğunu vurgulamıştır.

Özgürlüğü umut etme hakkını sağlamak için ölünceye kadar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını ceza yasasından ve Terörle Mücadele yasasından, tüm mevzuattan çıkarmak gerekir. Norveç, Portekiz, İspanya, Sırbistan, Bosna Hersek mevzuatlarından insanlık onuruna ve değerine aykırı bu cezayı çıkarmışlardır. Portekiz 1884 yılında bu cezayı mevzuatından çıkarmıştır. AİHM kararlarında süre olarak 25 yıl olunca gözden geçirilmesi gerektiği yer yer vurgulanmıştır. Avrupa Konseyi Bakanlar komitesinin bu konudaki tavsiye kararı daha olumludur. Bakanlar Komitesi "Uzun süreli mahkumların iyileştirilmesine dair R(76) tavsiye kararında" gözden geçirme süresini 8-14 yıl olarak belirlemiştir

Söz konusu ceza ve infaz türü "Mahpuslara Muameleye Dair BM Asgari Standart Kurallar"ına da aykırıdır. 1955’te kabul edilen asgari standart kurallar 17 Aralık 2015’te BM Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından değişen koşullar dikkate alınarak revize edilmiş ve Nelson Mandela kuralları adını almıştır. Uzun süre mahpus kalan Mandela tecride karşı çetin mücadeleler verdiği için kurallara onun adı verilmiştir. Ölünceye kadar hapis ve tecrit tüm Mandela kurallarının çiğnenmesidir. Örneğin kuralların 1. maddesi infazın insanlık onuru ve değerine saygılı olmasını içerir. 2. madde ayrımcılık yasağı getirir. Ceza kesinleşince kişinin suçla bağı kopar. Dolayısıyla infazda dil, din, ırk, cins, milliyet, siyasi düşünce, suç ayrımı yapılmaması esastır. Kuralların 5. maddesi özgür yaşamla mahpus yaşamı ayrımının asgari düzeyde olması gerektiğini, yani mahpus yaşamının özgür yaşama mümkün mertebe yakın olmasını vaaz eder. 43. madde süresiz hücrede tutmayı ve uzatılmış hücrede tutmayı (15 günü geçen) yasaklar. 44.madde 22 saatten fazla hücre cezası olamayacağını vaaz eder. 59.madde mahpusların evlerine yakın bir cezaevinde tutulması gerektiğini belirtir. Bir başka önemli kural hiçbir disiplin cezasının aile ve avukat görüşünü engelleyemeyeceği hususudur.

Bugün Abdullah Öcalan’a çok ağır bir tecrit uygulanmaktadır. Uzun süredir aile ve avukat görüşü engellenmektedir. Söz konusu tecrit düşmanla savaş hukukunun infazına dönüşmüştür. Bu tecrit Mandela kurallarının çiğnenmesi olduğu gibi bizzat yürürlükteki infaz kanununun 2. Maddesinin de çiğrenmesidir. 2. madde ayrımcılık yasağını içerir. Bu tecrit kalıcı barış oluşmasına da engeldir. Kürt halkına husumettir.

Öcalan üzerindeki tecrit son bulmalıdır. Bu konuda barolar da ses çıkarmalıdır. Öcalan da dahil yüzlerce ölünceye kadar hapis cezası alanların özgürlüğü umut etme hakkı olmalı, bu tür ceza ve infaz yasalardan çıkartılmalıdır.