İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle internet ortamında yardım toplama mevzuatında değişikliğe gidildi. İnternet ortamında gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik kapsamına alındı ve izne tabi oldu.

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na eklenmesi planlanan hükümle internet ortamında izinsiz yardım toplama faaliyetlerine erişim engellenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte şu maddeler de yer aldı:

"Yardım toplama: Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca, kamu yararı gözetilmek ve belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere, izin alınması veya bildirimde bulunulması kaydıyla belirli süre ve yerlerde ayni ve/veya nakdi yardım istenmesini,

Yardım toplama faaliyeti: Yetkili makama başvuru ile başlayan, yardımların toplanması, kaydı, muhafazası, amacına uygun bir şekilde sarf edilmesi, kesin hesabın çıkarılması ve ilgili diğer iş ve işlemleri kapsayan süreci,

Yetkili makam: 2860 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenecek olan izin vermeye veya bildirimi kabul etmeye yetkili valilik veya kaymakamlığı ifade eder."