İzmir'de Alevi mezarlarına saldıranlar 6 aydır bulunamadı

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Soruşturma sürüyor’ yanıtına tepki gösteren Alevi derneği zaman aşımından endişeli

İzmir'de Alevi mezarlarına saldıranlar 6 aydır bulunamadı
İzmir’de Alevilere ait 35 mezar tahrip edilerek taşları kırıldı. Failler ise 6 aydır bulunamadı. İçişleri Bakanlığı’nın ‘Soruşturma sürüyor’ yanıtına tepki gösteren Alevi derneği zaman aşımından endişeli.

Jan­dar­ma­nın yap­tı­ğı in­ce­le­me­de köy me­zar­lı­ğın­da­ki 35 me­zar ta­şı­nın kı­rıl­dı­ğı tes­pit edil­di. Sal­dı­rı si­vil top­lum ör­güt­le­ri ta­ra­fın­dan pro­tes­to edi­lir­ken, CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Sez­gin Tan­rı­ku­lu ile HDP Di­yar­ba­kır Mil­let­ve­ki­li Nur­sel Ay­do­ğan, ey­lül ayın­da TBMM’­ye so­ru öner­ge­si ver­erek sal­dı­rı­nın ar­ka­sın­da bir pro­vo­ka­tif ha­re­ket olup ol­ma­dı­ğı­nın açık­lan­ma­sı­nı is­te­di.

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala da me­zar taş­la­rı­nın kı­rıl­ma­sı ile il­gi­li Sel­çuk Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’nın so­ruş­tur­ma­sı­nın de­vam et­ti­ği­ni ifa­de et­ti.

NOR­MAL BİR DU­RUM DE­ĞİL

Sezen Ünüvar’ın Bugün’de yer alan haberine göre, sal­dır­gan­la­rın 6 ay­dır bu­lu­na­ma­ma­sı­na is­yan eden Ale­vi Kül­tür Der­nek­le­ri Sel­çuk Şu­be Baş­ka­nı Düz­gün Çe­lik, bu du­ru­mun nor­mal ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.

6 ay­dır so­nuç alın­ma­dı­ğı­nı ak­ta­ran Çe­lik, “Ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­lü­yor mu, yü­rü­tül­mü­yor mu, za­man aşı­mı­na mı bı­ra­kı­lı­yor bi­le­mi­yo­ruz. Bu ka­dar uzun bir sü­re­dir so­nu­ca va­rıl­ma­ma­sı ina­nıl­maz. Fa­il­le­ri­nin or­ta­ya çık­ma­ma­sı üzü­cü bir du­ru­m” de­di.

KARANLIK BİR İŞ VAR

Alevilere karşı tarihten günümüze kadar böyle zalimliklerin yapıldığını ifade eden Çelik şunları söyledi:

“Devletin başındaki insanların niyetleri belli. Hoca öyle yaparsa cemaat nasıl hareket eder? Devletin görevi ayrıştırma değil kaynaştırma olmalı. Bütün topluma eşit davranılmalı. AKP ayrıştırmacı tutum sergiliyor, insanları kutuplaştırıyor. Bize yönelik saldırılar, nefret ve kin söylemleri AKP döneminde arttı. Olayın üzerine ciddi şekilde gidilirse failleri çıkar. Ancak burada bir karanlık iş var. Saldırıyı yapanların bulunmasını istiyoruz.”
Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2015, 23:28

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER