Kamu kurumlarını denetleyen Sayıştay 2020 yılına ait raporlarında dikkat çeken kurumlardan biri de Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu oldu. Sayıştay, söz konusu kurumda kısmi olarak çalışan ve yeterliliği olmayan 61 personelin süreklilik arz eden bir istihdam biçimine dönüştürüldüğünü tespit etti. Sayıştay bu kişilerin Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmeden memuriyete geçtiklerini tespit etti.

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞAN UZMAN DEĞİL

Hacı Bişkin'in Gazete Duvar'da yer alan haberine göre, uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak amacıyla 2007’de kurulan kurumla ilgili Sayıştay, birçok tespitte bulundu. Sayıştay’ın dikkat çektiği tespitlerden biri de kurumda çalışan kısmi zamanlı personel oldu. Bu durum raporda şöyle yer aldı:

“Kısmi zamanlı uzmanların, özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç duyulan işlerde çalıştırılması öngörülmüşken, mevzuatla öngörülen vasıfları taşımayan kişilerin kısmi zamanlı uzman olarak çalıştırıldığı; geçici olması gereken bu çalıştırmaların, süreklilik arz eden bir istihdam biçimine dönüştürüldüğü tespit edilmiştir.”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’yla ilgili 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 502’nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, “Kurum özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde, istisna veya hizmet akdi ile yerli ve yabancı uzmanları, kısmi zamanlı olarak...” çalıştırabiliyor. Ancak Sayıştay’a göre sayısı 61 olan kısmî zamanlı uzmanların hemen hiçbirisinin, ilgili yönetmelikteki şartları sağlamıyor.

KURUM ‘MEVZUATA UYGUN’ DEDİ

Kurum ise Sayıştay’a kısmi zamanlı personelin sürekli istihdamda yer almalarına ilişkin verdiği yanıtta “Kısmi Zamanlı Uzmanların istihdam statülerinin değiştirilerek 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 502’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 375 sayılı KHK’nın ek 27’nci maddesine göre istihdamlarına devam edilebilmesine yönelik Kurum Personel Yönetmeliği taslağı ve 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapılması için çalışmalar devam etmekte ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde görüşmeler yapılmaktadır” dedi.

SAYIŞTAY: SINAVSIZ, MEMURİYETE GİRİŞ

Ancak kurumun bu yanıtı mevcut Personel Yönetmeliği 20.01.2021 tarih ve 31370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bir Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmış ve yeni Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği aynı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sayıştay bu yönetmeliğe dikkat çekerek, “Yönetmelik’in Geçici 3’üncü maddesi hükmü ile söz konusu kısmi zamanlı çalışanların, idari uzman unvanlı pozisyonlara sınav yapılmaksızın atanması sağlanmış ise de bu durumun, başlangıçta var olan mevzuata aykırılığı ortadan kaldırmak bir yana ağırlaştırdığına şüphe yoktur. Nitekim, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiş bir hususun, Yönetmelik ile bu şekilde değiştirilemeyeceği açıktır” değerlendirmesinde bulundu.

‘SINAVSIZ MEMURİYETE GİRİŞ OLARAK TEZAHÜR ETMEKTE’

Sayıştay, kurumun verdiği yanıtın bu yönüyle sadece Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yer alan düzenlemeye aykırı hüküm içermediğini aynı zamanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na da aykırılık taşıdığını tespit etti:

“Nitekim bu Kanun’un 50’nci maddesi sınav şartını düzenlemekte ve ‘Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır’ hükmünü içermekte. Oysaki söz konusu personelin Kamu Personeli Seçme Sınavı dâhil, hiçbir sınav şartı gözetilmeden alındığı bilinmekte ve olgu, sınavsız memuriyete giriş olarak tezahür etmektedir.”

Sayıştay raporunda kurumdaki 61 personel ile ilgili son olarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Söz konusu kısmi zamanlı uzmanların, mevzuat ile belirlenmiş kriterleri taşımadığı tespiti bulgumuzda zaten belirtilmişti ki bu tespit, her birisinin gerek eğitim gerekse iş tecrübesi bağlamında profilleri incelenerek oluşturulmuştur. Normlar hiyerarşisine aykırı bir şekilde oluşturulan mevzuat ile istihdam sağlanması, yukarıda açıklandığı üzere başta Anayasa olmak üzere konuyla ilgili tüm mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmekte.”

DİĞER BULGULAR…

Sayıştay’ın Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’yla ilgili raporda yer verdiği diğer iki bulgusu ise şöyle:

1. Kırsal kalkınma kavramının kurumun misyonuna uygun bir şekilde tanımlanmamış olması nedeniyle desteklerin kırsal sayılamayacak alanlarda da uygulanması.

2. Kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetler kapsamında desteklenen yatırımlarda kırsal alan tanımı dışına çıkılması.