İnternet yayıncılığı ile internet ortamında yapılan yayınlar yoluyla işlenen suçlara ağır denetim ve yaptırım geliyor.

T24’ün aldığı bilgiye göre, TBMMM Plan ve Bütçe alt komisyonunun dünkü toplantısında, “torba tasarı” olarak adlandırılan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, değiştirilerek kabul edildi. Tasarıya, alt komisyonda verilen önergelerle çok sayıda yeni madde eklendi. 102 maddelik Tasarı, yeni eklenenler ile 130 maddeyi aştı.

Bu çerçevede, AKP Grubu’ndan bazı milletvekillerinin ortak imzası ile geçtiğimiz günlerde TBMM’ye sunulan “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif”in maddeleri de “Torba” Kanun Tasarısının içine taşındı. 

İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARILMASI

Alt Komisyonda kabul edilen “Torba” Kanun Tasarısına göre,  internet ortamında yapılan yayınlarda, şikayet konusu içeriğin yayından çıkarılması ile erişimin engellenmesi, uygulamada yaşanan sorunlar nedeniyle yeniden tanımlandı. Halen uygulamada “bütün dünyadan ulaşılamaz kılınması” şeklinde anlaşılan erişimin engellenmesi “alan adı, IP adresi ve içeriğe (URL) erişim ve benzeri yöntemler kullanılarak” yapılacak. İçeriğin yayından çıkarılması ise “içerik veya yer sağlayıcılar tarafından içeriğin sunuculardan veya barındırılan içerikten çıkarılması” şeklinde yeniden tanımlandı.

Değişikliğe göre, içerik sağlayıcı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının talep ettiği bilgileri vermekle zorunlu olacak ve Başkanlığın bildirdiği tedbirleri alacak.

Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği, kendisine bildirilmesinden itibaren yayından çıkarmakla yükümlü olacak. Ayrıca, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere saklayacak, bütünlük ve gizliliğini de koruyacak.

Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya ilgili Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında 10 bin lira ile 100 bin lira arasında idare para cezası uygulanabilecek.

 ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ KURULUYOR

Alt Komisyonun kabul ettiği Tasarıya göre, erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulacak. Özel hukuk tüzel kişiliğine sahip merkezi Ankara’da olacak Birliğin çalışma usul ve esasları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca onaylanacak Tüzükle belirlenecek. Birlik, Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin katılmasıyla oluşturulacak. Birlik, erişimin engellenmesi dahil, kendisine gönderilen kararlara itiraz edebilecek. Birliğin gelirlerini, katılan üyeler sağlayacak. Düzenlemeye göre, Birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcıları, faaliyette bulunamayacak.

Tasarıyla, erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesinin yaptırımı olan altı aydan iki yıla kadar hapis cezası kaldırılarak yerine 500 günden 3 bin güne kadar adli para cezası getiriliyor. Yanısıra, TİB Başkanı’nın resen erişimi engelleme yetkisi, yurt içi ve yurt dışı ayrımı olmaksızın “fuhuş, müstehcenlik ve çocukların cinsel istismarı” ile sınırlandırılıyor.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ

Tasarıya göre, özel hayatın gizliliğinin ihlali veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması nedenlerine dayalı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde doğrudan TİB Başkanı veya ilgili Bakan emri ile erişim Başkanlık tarafından yapılacak.

Özel hayatın gizliliğine ilişkin erişimin engellenmesine yönelik yapılan başvuru, ilgili sulh ceza mahkemesi tarafından en geç 48 saat içinde karara bağlanacak. Aksi halde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkacak.

İNTERNET KAFELERE YAPTIRIM

Tasarıya göre, başta internet kafeler olmak üzere ticari amaçlı olup olmadığına bakılmaksızın tüm toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi ve kullanıma ilişkin erişim kayıtlarının tutulmasına ilişkin tedbirleri almak zorunda olacak. Yönetmelikle belirlenecek yükümlülükleri ihlal eden ticari amaçlı toplu kullanım sağlayıcılarına mülki amir tarafından uyarma, 1.000-15.000 lira arasında idari para cezası veya üç gün ticari faaliyetlerden men cezası verilebilecek.

SİBER GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Tasarı ile, daha önce oluşturulan “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ile Ulusal Siber Güvenlik Kurulu’nun hukuki alt yapısı hazırlanıyor. Tasarı, bu konularda Ulaştırma Bakanlığı ile TİB’e bazı yetkiler verilmesini de öngörüyor.

TİB BAŞKANI VE PERSONELİNE KORUMA KALKANI GETİRİLİYOR

Tasarı ile Telekomünikasyon İletişim Başkanı ile personeline ceza soruşturmasıyla ilgili “koruma kalkanı” getiriliyor. Buna göre, TİB Başkanlığı personelinin, yaptıkları görevin niteliğinden doğan veya görevin yerine getirilmesi sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı haklarında ceza soruşturması açılmasına TİB Başkanı için ilgili Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, diğer personel için ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı’nın izni aranacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, önümüzdeki Salı günü yapacağı toplantıda, alt komisyonda kabul edilen “Torba” Tasarıyı görüşerek aynen veya bazı değişikliklerle karara bağlayacak. (T24)