Mor Gabriel'in tapuları teslim edildi

Tapular bugün vakfa verildi...

Mor Gabriel'in tapuları teslim edildi

Dördüncü Demokratikleşme Paketi'yle Süryani'lere iade edilen Mor Gabriel Manastırı'nın tapuları bugün sahiplerine teslim edildi. Tapular, Süryani cemaatinin temsilcilerine verildi. Beş yıl önce hazine davasına konu olan Mor Gabriel manastırına ait toprakların tapuları bugün vakfa verildi.

Mor Gabriel Manastırı, 1614 sene önce Mardin'in Midyat ilçesinde bina edilmiş kadim bir ibadethane olarak biliniyor. Davanın geçmişi ise 2008 yılına dayanıyor. Mar­di­n’­in Mid­yat il­çe­sin­de ka­das­tro ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lır­ken Yay­van­te­pe, Eğ­len­ce ve Çan­dar­lı köy­le­ri­nin muh­tar­la­rı Mor Gab­ri­el Ma­nas­tı­rı­’nın köy­lü­le­re ait 276 dö­nü­mü iş­gal et­ti­ği­ni sa­vu­na­rak Ha­zi­ne’ye baş­vur­muştu.

Ha­zi­ne, ara­zi­nin dev­let mül­ki­ye­ti ola­rak tes­cil edil­me­si için Mid­yat Ka­dos­tro Mah­ke­me­si­’ne ta­pu tes­cil da­va­sı aç­mıştı. Mah­ke­me, ara­zi­nin ka­dim­den be­ri ki­li­se­nin mül­ki­ye­tin­de ol­du­ğu, ya­sal ola­rak 1936’dan ön­ce ara­zi­le­rin be­yan­na­me­si­ni sun­du­ğu, 1937’den son­ra da dü­zen­li ola­rak ver­gi­le­ri­ni ver­di­ği­ni be­lir­te­rek da­va­yı red­det­mişti.

Yar­gı­tay Hu­kuk Ge­nel Ku­ru­lu­’nun Mor Gab­ri­el’­in ara­zi­si­nin Ha­zi­ne­’ye ait ol­du­ğu ka­ra­rı üze­ri­ne Sür­ya­ni­ler geç­ti­ği­miz yıl Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne ia­de için baş­vu­ru­da bu­lun­du. 

De­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­tin­de Mor Gab­ri­el’­le il­gi­li de­ği­şik­li­ğin açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan Va­kıf­lar Mec­li­si,  ara­zi­yi ia­de et­me­ kararı aldı.

Başbakan Erdoğan, bir konuşmasında azınlık malları ve Mor Gabriel'le ilgili olarak "Hiçbir iktidarın yapamadığını biz yaptık. Nedir? Ne kadar gayri menkulleri varsa, vakıflar genel müdürlüğüne devredilmişti. Biz bunları meydana çıkardık. Şu ana kadar 2,5 milyar TL değerindeki gayri menkullerini biz devrettik. Mor Gabriel kilisesi bir sorundu biz çözdük. Sümela Manastırı kapalıydı, biz açtık. Tarsus’ta biz açtık. Azınlığın haklarını korumak budur. Biz bunun adımlarını attık." demişti. (Dünya Bülteni)

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2014, 17:16

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER