Kamuoyunda 'Torba Yasa' olarak bilinen "Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 232 oy kullanılan kanun tasarısı 228 oy ile kabul edildi, 4 oy ret yönünde oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda "Torba tasarı"ya eklenen maddeyle, Esnaf Ahilik Sandığı'nın yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2018 tarihinden 1 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

Kanuna göre, Telgraf ve Telefon Kanunu'nda değişiklik yapılarak; Hazine payı, evrensel hizmet katkı payı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun masraflarına katkı payı uygulamasında tereddütlere ve ihtilaflara neden olan konuları çözüme kavuşturacak yeni bir sistem kurulacak.

İmtiyaz sözleşmeleri kapsamında yetkilendirilen işletmecilerin ödemekle yükümlü olduğu kurum masraflarına katkı payının matrahı, işletmecilerin yıllık net satışları olarak belirlenecek.

Yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden elektronik  haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen diğer işletmeciler aylık brüt  satışlarının yüzde 15'ini Hazine payı olarak verecek.

Kurum tarafından hava taşıtlarında GSM veya IMT-2000/UMTS  standartlarında mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen  işletmeciler de söz konusu hizmet kapsamındaki aylık brüt satışlarının yüzde 15'i  tutarında Hazine payı olarak ödeme yapacak.

Hazine payının süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, payın  bir katı tutarında cezai şart uygulanacak.

Süresinde ödenmeyen Hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, kurum  masraflarına katkı payı tutarları ile bunlara bağlı gecikme faizi ile ilgili  olarak uluslararası tahkim de dahil her türlü yargı organında açılacak davalarda  husumet kuruma yöneltilecek.

Belirlenen süre içerisinde köylerde binalarını yapmayan ya da  taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31 Aralık 2020 tarihinden önce süreleri  dolacak hak sahiplerine, binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri  amacıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar ek süre verilecek. Ancak bu süre  içerisinde de binanın yapılmaması veya taksitlerin ödenmemesi durumunda, bu  taşınmazlar köy tüzel kişiliği adına, tüzel kişiliğini kaybeden köylerde ise  ilgili belediye adına resen tapuda tescil edilecek.

YAZ SAATİ UYGULMASI 

Yaz saati uygulamasında düzenleme yapılıyor. Buna göre, Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunu'nda yapılan  değişiklikle, Bakanlar Kurulu, 1 saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması  yapmaya yetkili olacak. Böylece yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesine  imkan tanınıyor.

Kamu alacaklarının, yurt dışında bulunan vatandaşlar veya yabancı  uyruklu kişiler tarafından yurt dışı bankaların banka kartı ve benzeri kartları  ile ödenmesinde aracılık yapacak yurt içi bankalar, katlanacağı giderler için  komisyon alabilecek.

Konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinde farklı  özel iletişim vergisi oranları, her bir hizmet için yüzde 7,5 olarak aynı oranda  belirlenecek.

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları  Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, bayilik verme işlemlerinin  tamamı veya bir kısmı başbayi tarafından gerçekleştirilebilecek.

Şans oyunları ile düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan  ikramiyelerden alınan yüzde 10 veraset ve intikal vergisi oranı, yüzde 20'ye  çıkacak.

Gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik mükelleflerin gerçek  giderlerine karşılık olmak üzere hasılatının yüzde 25'i oranında uygulanan götürü  gider oranı yüzde 15'e düşürülecek.

ASGARİ ÜCRETİN ALRINDA MAAŞ OLMAYACAK 

Yasayla, çalışanların ücretlerinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve  aralık aylarında bin 404 liranın (net asgari ücret) altına düşmesi nedeniyle  ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla Gelir Vergisi Kanunu'na  geçici madde eklendi.

Buna göre, gerek bekar ve çocuksuz asgari ücretliye, gerekse net  ücreti bin 404 liranın altına düşecek ücretlilere, elde edecekleri net ücretleri  bin 404 lirayı tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

Vergi mükellefinin ilk tebliğ adresi MERNİS'te kayıtlı yerleşim yeri  olacak.

Mükelleflerin ikametgah adresi değişikliklerini vergi dairelerine  bildirme zorunluluğu kalkacak.

Vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklere  ait yükseköğretim yurtlarında barınan öğrenciler ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait  yurtlarda barınan öğrenciler ayrıştırılarak, ihtiyaç sahibi öğrencilerin  eğitimlerini tamamlamaları için kuruma ait yurtlardaki öğrencilerin  barınmalarının önündeki süre kısıtlaması kaldırılacak.

MTV ORANLARI 

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu'na eklenen hükümle taşıtın  teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi (ÖTV)  hariç, KDV matrahını oluşturan değerler "taşıt değeri" olarak tanımlanacak.

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme  usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenecek.  Bu araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar  için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak.

Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini  aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817  lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda  (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira,  fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda  (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira; 1801  cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin  957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira; 2001 cc-2500 cc arası araçlar  için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini  aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda  (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira  olacak.

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi  tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Birliği tarafından her yılın  ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 10'unu aşması halinde,  taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan  taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı yüzde 4'e kadar  indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

31 ARALIK 2017'DEN ÖNCE TESCİL EDİLEN ARAÇLAR

31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için 1  Ocak 2018'den itibaren MTV, 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira,  1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2  bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı  araçlarda 29 bin 483 lira olacak.

Vergi miktarlarında olduğu gibi, taşıt değerlerinin de her yıl yeniden  değerleme oranında artırılmasına imkan sağlanacak.

Bakanlar Kuruluna taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden  belirleme yetkisi verilecek. Bu hesaplamalardaki küsuratın ne kadarının dikkate  alınmayacağına ilişkin belirleme yapılacak.

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme  usulünün kanunla değiştirilmesine bağlı olarak mevcut tarifenin, 31 Aralık 2017  tarihinden önce kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar için uygulanmasını sağlamak  üzere düzenleme yapılacak.

Kaynak: T24