Yeni KHK: Bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi

"Bakanlar Kurulu" ibaresi Cumhurbaşkanı oldu

Yeni KHK: Bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi

703 Sayılı KHK, Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" başlığıyla Bakanlar Kurulu imzasıyla yayınlandı. KHK, Cumhurbaşkanının yemin etmesinin ardından yürürlüğe girecek.

703 Sayılı KHK, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için gerekli uyum yasalarını içeriyor. KHK ile bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi, bazı bakanlıklar birleştirildi.

BAZI BAKANLIKLAR BİRLEŞTİRİLDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi yeni ismi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığının yeni ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3’e inerken Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altına geçti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oldu.

Kararname ile birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlığıSanayi ve Teknoloji BakanlığıTicaret BakanlığıMaliye ve Hazine BakanlığıTarım ve Orman BakanlığıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı

MİT MÜSTEŞARI, MİT BAŞKANI OLDU

703 Sayılı KHK ile “Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı” ibaresi “MİT”, “Müsteşar” ibaresi ise “Başkan” şeklinde değiştirildi.

112'Yİ GEREKSİZ ARAYANA PARA CEZASI

KHK ile 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp asılsız ihbarla meşgul edenlerin 250 TL para cezasına çarptırılması kararlaştırıldı. Tekrarı halinde bu cezanın iki katı olarak uygulanacağı belirtildi.

703 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN TAM METNİ

ANAYASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE UYUM SAĞLANMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/703

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 2/7/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Adı "Sosyal Hizmetler Alanında Razı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" şeklinde değiştirilmiştir.

b) 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlık" ibaresi "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

c) Ek 2 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "Bakanlığın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri "Cumhurbaşkanı" şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

d) Ek 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "altı ay içinde İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

e) Ek 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

f) 1 ila 31 inci maddeleri, 34 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları, 35 inci maddesi, ek 1 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 11 inci maddeleri ile eki (1) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Bazı Mali Hükümler Hakkında Kanun" şeklinde değiştirilmiştir.

b) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "birinci fıkra gereğince" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

c) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığının" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığının" şeklinde ve "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca" ibaresi "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 1 ila 11 inci maddeleri, 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 12/A ila 40 inci maddeleri, ek 1 inci, ek 2 nci ve ek 4 üncü maddeleri, geçici 1 ila geçici 17 nci maddeleri ile eki (1) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5-29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı "Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" şeklinde değiştirilmiştir.

b) 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ders ücreti

MADDE 8- (1) Diplomasi Akademisi Başkanlığında ücret karşılığı ders vermek üzere görevlendirilen Bakanlık personeli ve diğer kişilere, haftada yirmi, bir takvim yılında üç yüz altmış saati aşmamak ve 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen azami ek ders ücretlerini geçmemek üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen miktar, esas ve usuller çerçevesinde ders ücreti ödenir."

c) 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlığın" ibaresi "Dışişleri Bakanlığının" şeklinde, "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde, ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde, (c) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan "14 üncü maddenin beşinci fıkrasına" ibaresi "Dışişleri Bakanlığı teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesine" şeklinde ve "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

d) 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "14 üncü maddenin beşinci fıkrasına" ibaresi "Dışişleri Bakanlığı teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesine" şeklinde, "Bakanlar Kurulunca" ibareleri "Cumhurbaşkanınca" şeklinde ve "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

e) 1 ila 7 nci maddeleri, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e), (f) bentleri, ikinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e) bentleri, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci fıkraları, sekizinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri, dokuzuncu ve onuncu fıkraları, 11 ila 14 üncü maddeleri, 19 uncu maddesi, 20 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları, 21 ve 22 nci maddeleri, geçici 1 ila 6 ncı maddeleri ile eki (1), (2), (3) ve (4) sayılı listeler yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9-14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun;

a) 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

b) 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

c) 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Başbakana" ibaresi "Cumhurbaşkanına" şeklinde, "Başbakan" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

d) 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Bakanlar Kuruluna" ibaresi "Cumhurbaşkanına" şeklinde değiştirilmiştir.

e) 26 ncı maddesinin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 08:53

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER