Yavaş: Bana 3 partiden de oy veren insanlar var

Mansur Yavaş cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında konuştu

Yavaş: Bana 3 partiden de oy veren insanlar var

CHP'li Mansur Yavaş, 3 partiden de oy alabilecek nadir insanlardan biri olduğunu belirterek Cumhurbaşkanlığı konusunda "Olu­rum tabi­i, ne­den ol­ma­ya­yım. Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­yı kim is­te­mez" dedi.

Ankara’da seçimi Melih Gökçek’e kaybeden Mansur Yavaş AYM’nin seçimler konusundaki kararını beklerken Cumhurbaşkanlığına da yeşil ışık yaktı.

Sözcü gazetesinden Selin Kök’e konuşan Mansur Yavaş, 3 partinin seçmeninin de kendisine oy verebileceğini belirterek Köşk’e aday olmak istediğini açıkladı.

Yavaş’ın röportajından bir bölüm:

Si­ya­si ter­ci­hi­niz de çok ko­nu­şu­l­du. Bu ko­nu­ya siz açık­lık ge­ti­rir mi­si­niz?

Si­ya­si ter­ci­hi­mi açık­ça söy­le­dim, her­kes bu­nu bi­le­rek ba­na oy ver­di. Ke­mal Bey de bi­zim An­ka­ra için bir ara­ya gel­di­ği­mi­zi söy­le­di.

Hiç en­di­şe­len­me­di­niz mi bu ka­ra­rı ve­rir­ken?
Be­nim de te­red­düt­le­rim ol­du ama se­çim son­ra­sı çı­kan so­nuç­lar doğ­ru yol­da ol­du­ğu­mu­zu gös­ter­di. Boz­kurt ya­pan­la za­fer işa­re­ti ya­pan yan­ ya­na dur­du.

Bun­dan son­ra CHP ile mi yo­la de­vam ede­cek­si­niz?

Şu an­da AY­M’­nin ka­ra­rı­nı bek­li­yo­rum. CHP’­nin de par­ti ola­rak bun­dan son­ra na­sıl bir yol iz­le­ye­ce­ği­ne ka­rar ver­me­si ge­re­kir. Tüm bun­lar net­leş­tik­ten son­ra ne ya­pa­ca­ğı­ma ka­rar ve­re­ce­ğim. Ama ak­tif si­ya­set için bir baş­ka par­ti­ye ge­çe­yim ya da MHP’­ye ge­ri dö­ne­yim gi­bi bir şey dü­şün­mü­yo­rum.

Ol­du da mah­ke­me bek­le­nen ka­ra­rı ver­me­di, ne ya­pa­cak­sı­nız?

Ba­na des­tek ve­ren, bu sü­reç­te ya­nım­da olan ar­ka­daş­la­rım­la ve CHP yö­ne­ti­min­de olan isim­lerle otu­rup ko­nu­şa­ca­ğım. Çün­kü iki al­ter­na­tif var: 4 ay son­ra ger­çek­le­şe­cek Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ve ar­dın­dan ge­nel se­çim…

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi için ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?

Se­çi­le­cek Cum­hur­baş­ka­nı­nın Tür­ki­ye­’de tam bir den­ge un­su­ru ol­ma­sı ge­rek. Cum­hur­baş­ka­nı ta­raf­sız ol­ma­lı.

Siz Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na aday olur mu­su­nuz?

Olu­rum ta­bi­i, ne­den ol­ma­ya­yım… Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­t­i’nin Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­yı kim is­te­mez…

Aday­lık­la il­gi­li her­han­gi bir gö­rüş­me yap­tı­nız mı?


Hayır. Adı­nı­zın anıl­ma­sı bi­le ben­ce çok önem­li bir şey.

Ken­di­ni­zi fark­lı gö­rüş­le­rin bu­luş­tu­ğu bir isim ola­rak gö­rü­yor mu­su­nuz?

Bel­ki top­lu­mun ya­rı­sı Ak Par­ti­’ye oy ver­di ama ge­ri ka­lan ya­rı­sı da çok kı­zı­yor. Şu an­da Tür­ki­ye­’de si­ya­si fi­gür ola­rak 3 par­ti­den de oy ala­bi­len ne ka­dar in­san var? Ba­na 3 par­ti­den de oy ve­ren in­san­lar var. Kim­se­nin tut­tu­ğu ta­kı­mı, ya­şam tar­zı­nı, si­ya­si gö­rü­şü­nü me­rak et­mi­yo­rum. Kim­se­yi eleş­tir­mem. Be­nim için in­san ol­ma­sı ye­ter­li. Üç par­ti­den de oy al­ma­mın se­be­bi bu­dur… Benim CHP’den adaylığım zıt kutuptaki insanların belli bir hedef uğruna bir araya gelebileceğini gösterdi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2014, 01:11
YORUM EKLE