Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve uzmanlık dernekleri, Covid-19 salgınında vaka sayılarının ve ölümlerin artması üzerine ortak bildiri yayımladı.

TTB’nin İnternet sitesinde yayımlanan bildirgede  “Salgınla mücadelede sağlık sistemimizin bu yükü kaldıramaz hale gelmeye başladığını görüyor ve sağlık çalışanlarının tükenmesinden kaygı duyuyoruz” denildi.

“Salgın ağırlaşıyor, tükeniyoruz” başlıklı bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

Sağlık çalışanlarının sağlığı toplumun sağlığının garantisidir. Hekimler olarak, salgının giderek ağırlaştığını her gün artan kayıplarımızın üzüntüsünü yaşayarak görüyoruz. Hastalarımız her geçen gün artıyor. Salgınla mücadelede sağlık sistemimizin bu yükü kaldıramaz hale gelmeye başladığını görüyor ve sağlık çalışanlarının tükenmesinden kaygı duyuyoruz.

Salgın ile mücadelemizde yaşanan güçlüklere karşı; bireylere yönelik uyarılara odaklanılması yeterli değildir, salgın yönetiminde merkezi otorite tarafından yapılandırılmış bir çerçeve dahilinde, toplumsal yaşamı ve çalışma yaşamını düzenleyen yeterli önlemler alınmalıdır.

"VERİLERİN HIZLI ŞEKİLDE PAYLAŞILMASI GEREKİYOR"

İnisiyatifin sadece illere bırakılmaması ve sahada mücadele edenlerle, verilerin hızlı ve düzenli olarak paylaşılması gereklidir. Yaklaşan mevsimsel grip salgını nedeniyle durumun daha da zorlayıcı olacağı açıktır. Bu zorlayıcı koşullarla başarılı bir mücadele için toplumun tüm kesimlerinin desteği şarttır. Ancak bu desteği alabilmek için şeffaf, güven veren ve tutarlı bir salgın yönetimi gerekir.

Sağlık çalışanlarının meslek örgütleri olan tıpta uzmanlık derneklerinin oluşturduğu TTB-UDEK “Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu”nun ulusal ve uluslararası bilimsel temele ve tecrübeye dayanan kurumsal insan gücü ve uzmanlığı, salgınla mücadele sürecine bir an önce dahil edilmeli; salgın yönetiminin merkezi ve yereldeki kurul ve komisyonlarında aktif şekilde temsil edilmelidir.

Covid-19 tedavi süreçlerinin uzmanlık derneklerinin ülkemizde biriken veriye dayanan uluslararası bilimsel kanıtlar üzerinden oluşturduğu rehberler doğrultusunda güncellenmesi ve izlenmesi gerekir.

"RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMALI"

Ülkemizde PCR testleri başta olmak üzere yapılacak testlerle ilgili bir risk değerlendirmesi ve önceleme plan ve programına ihtiyaç vardır. Test sayısının artırılması çok önemlidir. Ancak, testlerin hangi koşullarda kimlere yapılacağının da tanımlanmış olması kritik önemdedir.

Sağlık çalışanlarının SARS-CoV-2 testlerinin gerçekleştirilmesi, toplumdaki diğer bireylerin bakımının devamı için kaçınılmaz olarak önceliklidir. Risk ve temas değerlendirmesi yapılarak uygun algoritmaların ve test stratejilerinin belirlenmesi, uzmanlık dernekleri tarafından önerilenlerin uygulanması gerekir.

Eylül dönemi ile başlayacak grip döneminde hastalık yükünden korunmanın en önemli yolu risk gruplarına grip aşısının sağlanması ve uygulanmasıdır. Sağlık çalışanları grip aşısının sağlanması gereken en önemli risk grubudur; Sağlık Bakanlığı grip aşısını tüm sağlık çalışanlarına zamanında ve ücretsiz biçimde ulaştırmalıdır.

Eylül dönemi ile başlayacak grip döneminde hastalık yükü ile ilgili alınacak en önemli tedbirlerden biri de sağlık çalışanları için gerekli kişisel koruyucu donanımın sağlanmasıdır.

"KİŞİSEL KORUYUCU STOK YAPILMALI"

Sağlık Bakanlığı tarafından bu yöndeki çalışmalarının durumu hakkında bilgi verilmesi, sağlık çalışanındaki kaygının giderilmesine katkı sağlayacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından standartlara uygun, gereksinimi karşılayacak sayı ve çeşitlilikte kişisel koruyucu donanım ile ilgili gerekli stok çalışması yapılmalı ve gereksinime uygun şekilde tüm sağlık çalışanlarına ulaştırılmalıdır.

Sağlık çalışanları, üstün bir gayretle çalışmalarını sürdürmektedir. Her zamankinden daha zor bir çalışma sürecinde, her zamankinden daha fazla risk altındadırlar.  Bedenleri yorgun ve moralleri bozuktur. Bu nedenle; tüm sağlık çalışanlarının çalışma ortamı ve özlük haklarında iyileştirme yapılmalıdır.

"ÜCRET KESİNTİSİNE SON VERİLMELİ"

Covid-19 hastalarıyla ilgili birimlerde görevli çalışanların çalışma saatleri ve iş yükleri fiziksel ve ruhsal sağlıklarını koruyacak şekilde düzenlenmelidir.

Sağlık çalışanı ebeveynlere, çocuğunun bakımı ve sağlığı ile mesleğini icra etme ve geçimini sağlayabilme arasında seçim yapmaya zorlamadan ücretsiz kreş, çocuk bakım desteği ya da ücretli idari izin gibi olanaklar sağlanmalıdır.

Temel ücretlerinde emekliliğe de yansıyacak şekilde düzenleme yapılmalı; performans ödemeleri Ocak 2021’e kadar en üst seviyeden ödenmeli, çalışanların hastalık izni ve rapor nedeniyle ücretlerinde kesinti uygulamasına son verilmelidir."

Bildirgede imzası olan kurumlar şöyle: 

Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eş Güdüm Kurulu

Türk Toraks Derneği

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Türk Yoğun Bakım Derneği

Türkiye Acil Tıp Derneği

Akademik Geriatri Derneği

Patoloji Dernekleri Federasyonu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

İşyeri Hekimleri Derneği

Çocuk Romatoloji Derneği

Türk Farmakoloji Derneği

Türk Kardiyoloji Derneği

Türk El ve ÜSt Ekstremite Cerrahisi Derneği

Türk immünoloji Derneği

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Türk Gastroenteroloji Derneği

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Türk Biyokimya Derneği

Türk Klinik Biyokimya Derneği

Türk Cerrahi Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türk Radyoloji Derneği

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Türkiye Romatoloji Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Türk Nöroşirürji Derneği

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Türkiye Biyoetik Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği