Kars Barosu,  kamusal olaylarda polis müdahalesi sırasında ses ve görüntü alınmasını engelleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'a dava başvurdu.

Dava dilekçesinde, “İptalini talep ettiğimiz işlem, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (ses ve görüntü kaydı alınmasını konu eden E-29367668-86168-(32068)-3895 sayılı genelgesi)  ülke çapında uygulanacak bir düzenleyici işlemi niteliğinde” olduğu anımsatıldı.

Kars Barosu vekili Avukat Sertaç Çelikkaleli tarafından Danıştay Başkanlığına gönderilmek üzere Kars Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dava dilekçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesinin, anayasal dayanağının olmadığı belirtilerek, genelgenin hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, hak arama özgürlüğüne ve savunma hakkına aykırı olduğu belirtildi.

Demokratik bir hukuk devletinde yetki ile donatılmış olan kolluk görevinin aynı zamanda şeffaf ve hesap verebilir olmasının son derece önemli olduğu vurgulanan dilekçede, “Emniyet Müdürlüğü, dava konusu genelgesiyle, bizatihi uygulaması gereken üst normu ihlal etmektedir. Ses ve konuşmaların kayıt edilmesinin suç olarak değerlendirilebilmesi için öncelikle özel hayat ve özel hayatın gizliliği kavramlarının açıklanması gerekmektedir. Kaldı ki dava konusu idari işlemin ise, delil ve ispat kavramını tartışmak bir yana, özellikle kolluk eylemlerinin kendisine dönük delillendirme hakkını tümüyle ortadan kaldırmaya yöneldiği anlaşılmaktadır. Bu yönüyle Genelge, bütün halinde “Ceza Adalet Sisteminin yok sayılması“ niteliğindedir. Basın Hürdür, Sansür Edilemez. Anayasa’nın “Basın hürriyeti” başlıklı 28’inci maddesi bu şekilde başlamaktadır. Dava konusu idari işlem, Basın ve Haberleşme hak ve hürriyetini de gözetmemiş ve buna ilişkin istisna tarif ya da düzenlemesi ihtiva etmemiştir. Bu haliyle kamuya açık alandaki, kamuyu ilgilendirdiğini düşünen toplumsal olaylarda gerek yurttaşın haberleşme hakkı, gerekse basın emekçilerinin basın özgürlüğü tehlikeye girmektedir. Nitekim genelgenin açıklanmasıyla birlikte kolluk güçlerinin, muhabirler elindeki cep telefonlarını alarak görüntü almalarını engelledikleri ve dayanak olarak dava konusu genelgeyi gösterdikleri, 01.05.2021 tarihinde Ankara Kızılay’daki 1 Mayıs gösterilerini haberleştirmek isteyen muhabirlerin yaşadığı olaydır. Genelge, Ceza Adalet Sistemini ilgilendiren delillerin yok olmasına yahut toplanamamasına sebep olacak oranda telafisi imkansız sonuçlar taşımaktadır. Açıkça hukuka aykırı olduğu ise yukarıda anlatılanlardan sonra ortaya çıkmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Kars Barosu’nun Kamuoyuna duyurduğu açıklamada ise, “ TC içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı “Ses ve Görüntü alınması” konulu genelgesi ile ilgili olarak, genelgenin anayasal ve yasal dayanağının bulunmadığı, bir idari işlemde bulunması gereken hiçbir unsuru taşımadığı, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, hak arama özgürlüğüne savunma hakkına, halkın bilgi ve gerçekleri öğrenme hakkına, basın özgürlüğüne, haberleşme özgürlüğüne vs... Aykırı olduğu iddialarıyla, TC içişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü alehinde öncelikle yürütmenin durdurulması, yapılacak olan yargılama sonunda da iptal edilmesine karar verilmesi istemiyle Danıştayda dava açılmıştır”  denildi.

Demokrat Haber/Kars