Türkiye Büyük Millet Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak “Güvenlik soruşturması” ve “Arşiv araştırması” hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin maddeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilgili maddeleri kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, kamu hizmetlerinin etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütülmesi amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında, memuriyete atanacaklar için “Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında “Güvenlik soruşturması” ve “Arşiv araştırması” yapılması şartı getiriliyor.

DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA İLETİLECEK

İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacak ve haklarında “Güvenlik soruşturması” veya “Arşiv araştırması” yapılacak kişilerin, “Anayasa’ya ve devlete sadakat ve bağlılık, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamak, bu örgütlere yardım etmemek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamak ya da kullandırmamak, bu örgütlerin propagandasını yapmamak ilke ve kuralları; kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği bulunup bulunmadığı ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığı yönlerinden kamu hizmet ve görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesi” kapsamında elde edilecek veri, Değerlendirme Komisyonu’na iletilecek.

Komisyon bu verilere ilişkin değerlendirmelerini atamaya yetkili amire sunacak. “Güvenlik soruşturması veya “Arşiv araştırması” yapmakla görevli birimler ile değerlendirme komisyonları, veri güvenliğine ilişkin mevzuatta belirtilen önlemleri alacak.

Bu kapsamda elde edilen kişisel veriler, amacı dışında işlenemeyecek ve aktarılamayacak. Bu veriler, ilgili hakkında talebe konu işlemin tekemmülünü müteakiben veya her durumda iki yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinecek ve yok edilecek.

Ancak bu veriler, işleme karşı dava açılması halinde karar kesinleşmeden silinmeyecek ve yok edilmeyecek.

Mahkemelerin bu konudaki talepleri, Değerlendirme Komisyonu’nun bünyesinde bulunduğu ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından karşılanacak. “Güvenlik soruşturması” ve “Arşiv araştırması”, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılacak.

Komisyonda, teklifin diğer maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

AYM İPTAL ETMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi (AYM), “özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili gerekli mekanizmalar olmadığı” gerekçesiyle "güvenlik soruşturmasına" dair iptal kararı vermişti.

Karar sonrası AKP tarafından hazırlanan 18 maddelik yeni torba kanun teklifiyle "güvenlik soruşturması" yeniden düzenlendi. Teklife göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak şartlar” bölümüne 4045 sayılı Kanuna göre “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” maddesi eklendi.