Gökçek canlı yayında arsenikli su içmiş!

Tür­ki­ye Halk Sağ­lı­ğı Ku­ru­mu, şebeke suyu tahlil sonucunu açıkladı

Gökçek canlı yayında arsenikli su içmiş!

Ankara’da şebeke suyunun kirli olduğu ve ishal vakalarını artırdığı iddiaları üzerine başlayan tartışmada, canlı yayında su içerek meydan okuyan Melih Gökçek’i yalanlayan bir rapor ortaya çıktı.

Tür­ki­ye Halk Sağ­lı­ğı Ku­ru­mu Baş­ka­nı Prof. Dr. Se­çil Öz­kan im­za­sıy­la Ankara Valiliği’ne gönderilen 19 Eylül tarihli yazıda şebeke suyu üzerinde yapılan tahlil sonucuna yer verildi.

Kentin şebeke suyu ile ilgili  “Arsenik var. İnsani tüketime uygun değil” denilirken, gereğinin yapılmaması durumunda Gökçek hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Saygı Öztürk’ün Sözcü'de yer alan haberine göre, raporda şu tespitlere yer verildi:

“2014 yı­lın­da alı­nan nu­mu­ne­le­rde iç­me-kul­lan­ma su­la­rın­da de­mir, nit­rat, alü­min­yum, ar­se­nik, c. per­frin­gens, en­te­ro­kok, esch­cric­hi­a co­li ve ko­li­form bak­te­ri pa­ra­met­re­le­ri yö­nün­den İn­sa­ni Tü­ke­tim Amaç­lı Su­lar Hak­kın­da Yö­net­me­li­k’­te be­lir­ti­len sı­nır de­ğer­le­re gö­re uy­gun­suz­luk bu­lun­du­ğu, klor dü­zey­le­ri­nin ise ye­ter­siz ol­du­ğu tes­pit edil­miş­tir.”

Kurumun defalarca uyarmasına karşın İl Özel İdaresi ve belediye başkanlarının konuya ilişkin herhangi bir iyileştirme yapmadıklarının saptandığı belirtilen yazıda, “Ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­ma­sı du­rumun­da baş­kan­lı­ğı­mız­ca il­gi­li­ler hak­kın­da cum­hu­ri­yet sav­cı­lı­ğı­na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­la­cak ve tes­pit edi­len uy­gun­suz­lukla­rı ka­mu­oyu ile pay­la­şı­la­bi­le­cek­tir” denildi. Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2014, 12:08
YORUM EKLE
YORUMLAR
mert
mert - 4 yıl Önce

bu durumda ne denir, haydi hep birlikte: yarasiiiiinnnnn!