Dersim'de açıklama, toplantı ve gösteriler yasaklandı

Dersim'deki yasak valilik tarafından açıklandı

Dersim'de açıklama, toplantı ve gösteriler yasaklandı

Dersim Valiliği, açıklama, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin OHAL süresince yasaklandığını bildirdi.

Valilik, yasağa uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağını da duyurdu.

Dersim Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin a fıkrasında vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir.

Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin c fıkrasında il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.

Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66'ıncı madde hükmü uygulanır. 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11'inci maddesinin m fıkrasında kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesinde bölge valisi, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla bölgeye dahil illerin birinde veya birkaçında ya da bir ilin bir veya birkaç ilçesinde bütün toplantıları bir ayı geçmemek üzere erteleyebilir."

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2016, 14:19
YORUM EKLE