'Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler Sempozyumu'

3-4 Aralık 2011 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek...

'Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler Sempozyumu'

Neden Sempozyum

Güçlü ve demokratik yerel yönetim birimleri son zamanlarda siyasal söylem düzeyinde birçok kesim için önemli bir tema oluşturmaktadır. Özellikle 1980 sonrası ekonomik ve politik düzeyde gerçekleşen yapısal dönüşümlerle beraber, siyasal-yönetsel ilişkiler de değişikliğe uğramış ve dolayısıyla yerel yönetimlerin sahip olduğu yetkiler de giderek artmıştır. Şüphesiz bu değişimler birden bire olmamış, belirli tarihsel kesitlerde, dünyada gerçekleşen sınıf çatışması ve kapitalizmin içine düştüğü yapısal krizlere bağlı olarak, ülkemiz tarihinde de farklı şekillerde gelişmiştir.

Yerel yönetimler konusundaki benimsediğimiz yaklaşım, bu kurumların ne tek başına sistemin basit bir uzantısı ne de sistemden bağımsız demokrasi adacıkları olduğudur. Sermaye birikiminin eşitsiz gelişimine bağlı olarak belirli bir mekânsal ölçekte tanımlanan yönetsel, sosyal ve ekonomik ilişkiler bütünüdür. Bu ilişki süreçlerinin bağlamı da yine siyasal mücadelelerin seyrine bağlı olarak Fatsa’da yapılmaya çalışıldığı gibi halktan ve emekten yana değişebilmektedir.

Kuşkusuz devrimci-halkçı belediyecilik deneyimleri anlamında literatürde ciddi tartışmalar bulunmaktadır. Fakat sahip olunan bu birikim düzeyine rağmen, eldeki deneyimlerin sol-sosyalist anlayışla yönetilmeye çalışılan belediyelerimizle buluşturulması noktasında ciddi eksiklikler bulunmaktadır.

Bu çerçevede düzenlenecek olan “Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler Sempozyumu”, sisteme alternatif olma iddiasında olan yerel yönetim modellerini çok yönlü tartışarak tecrübe ve deneyimlerin paylaşılmasını hedeflemekle birlikte bu belediyelerimizin orta vadede beraber hareket etmesini sağlayabilecek zemini yaratması açısından da önem arz etmektedir.

Sempozyumun Amacı

 Sempozyumumuzun üç temel amacı bulunmaktadır:

 1. Neoliberal piyasacılık ve İslamcı muhafazakârlık anlayışı temelinde kentleri birer şirket gibi yöneten egemen belediyecilik anlayışı karşısında anti-kapitalist bir belediyecilik alternatifinin hangi eksenler üzerinden inşa edilebileceği ve sahip olduğu potansiyelleri yerel, ulusal ve uluslararası deneyimler ışığında tartışmak;
 2. Halkçı-devrimci-sosyalist anlayışlar temelinde yönetilmeye çalışılan belediyeleri bir araya getirerek alternatif deneyimlerin görünür kılınıp, tartışılmasını sağlamak;
 3. Emek-meslek örgütlerinin, akademinin ve diğer toplumsal muhalefet kesimlerinin sahip olduğu mesleki ve akademik bilginin sermayenin değil halkın yararına kullanılmasının araçlarını yaratmak.

Sempozyumun Kapsamı

Sistem partileri dışında ülkemizde ve uluslararası alanda devrimci-halkçı anlayışlarla yönetilmeye çalışılan belediyelerin deneyim ve sorunları, diğer toplumsal muhalefet kesimleriyle birlikte ortak mücadele etmelerinin olanakları.

Düzenleme Kurulu

 • 78'liler Girişimi
 • Ankara Tabip Odası
 • Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şube
 • Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube
 • Dersim Dernekleri Federasyonu
 • Devrimci 78’liler Federasyonu
 • Hozat Belediyesi
 • Jeoloji Mühendisleri Odası
 • Kesk Ankara Şubeler Platformu
 • Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube
 • Mazgirt Belediyesi
 • Metalurji Mühendisleri Odası
 • Mimarlar Odası Ankara Şube
 • Odtü Mezunları Derneği
 • Peyzaj Mimarları Odası Ankara Şube
 • Sosyal-İş Ankara Şube
 • Şehir Plancıları Odası Ankara Şube

Sempozyum Programı

1. GÜN - 3 Aralık Cumartesi

10.00 – 10.30

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Sırrı Süreyya Önder

Tekin Türkel

10.30 – 12.30

1. OTURUM

Oturum Başkanı

Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler için Tarihsel ve Kavramsal Çerçeve

Yavuz Önen - Mimarlar Odası

Kapitalizm, Kentler ve Yerel Yönetimler

Bülent Batuman

(Bilkent Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Yrd.Doç.Dr.)

Sermaye Birikiminin Saçılma Sürecinde Anti-Kapitalist Yerellikler

Fuat Ercan

(Marmara Üniversitesi, İktisat Bölümü, Prof.Dr.)

Neoliberalizm, Sosyal Belediyecilik ve Sosyalist Belediyecilik

Ali Ekber Doğan

(Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Yrd.Doç.Dr.)

Yerelleşme ve Küreselleşme Bağlamında Özerklik ve Otonomi

Haluk Gerger

(Araştırmacı - Yazar, Prof.Dr.)

12.30 – 13.30

YEMEK ARASI

13.30 – 15.30

2. OTURUM

Oturum Başkanı

Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler için Politikalar ve Uygulamalar-1

Beyazıt İlhan - Ankara Tabip Odası

Yerel yönetimler, Yoksulluk ve Emekçiler

Yüksel Akkaya

(Gazi Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Prof.Dr.)

Merkezi Devlet-Yerel Yönetimler Arası Kaynak Bölüşümü

Mustafa Sönmez

(Ekonomist - Araştırmacı)

Mekansal Planlama Süreçleri: Konut Sorunu ve Kentsel Dönüşüm

Serdar Nizamoğlu

(Şehir Plancıları Odası Ankara Şube)

Deprem ve Afet Politikaları, Yerellerde Müdahale Mekanizmaları

Binali Tercan

(Abant İzzet Baysal Üni., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yrd.Doç.Dr.)

15.30 – 15.45

ÇAY ARASI

15.45 – 17.45

3. OTURUM

Oturum Başkanı

Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler için Politikalar ve Uygulamalar-2

Mevlüt Çakmak - Kesk Ankara Şubeler Platformu

Yerellerde Özyönetim Modeli Çerçevesinde Sosyalist Demokrasi

Foti Benlisoy

(Araştırmacı - Yazar)

Gündelik Hayat, Kültür, Kimlik ve İdeoloji

A.Tayfun Atay

(Ankara Üniversitesi, Halkbilim Bölümü, Prof.Dr.)

Piyasa, Rant ve Yolsuzluklar Üçgeninde “Kamu Yararı”

Gaye Yılmaz

(Boğaziçi Üniversitesi, Politik Ekonomi, Dr.)

Cinsiyet Farkındalığı Politikaları ve Bütçeyi Cinsiyetlendirmek

Özgün Akduran

(İstanbul Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Araş.Gör.)

2. GÜN - 4 Aralık Pazar

10.00 – 12.00

4. OTURUM

Oturum Başkanı

Uluslararası Ölçekte Devrimci-Halkçı Yerel Yönetim Deneyimleri

Hakkı Atıl - Jeoloji Mühendisleri Odası

Porto Alegre (Brezilya) Örneği

Mustafa Bayram Mısır

(Praksis Dergisi, Dr.)

Oaxaca ve Chiapas (Meksika) Örnekleri

Aylin Topal

(ODTÜ SBKY Bölümü, Yrd.Doç.Dr.)

'Batı’da Anti-Kapitalist Yerellikler, Politikalar, Sonuçlar

İbrahim Gündoğdu

(ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Araş.Gör.)

Güney Asya Örnekleri

Mehmet Ali Şahin

(Kazanılacak Dünya Dergisi)

12.00 – 13.00

YEMEK ARASI

13.00 – 15.15

5. OTURUM

Oturum Başkanı

Sistem-Karşıtı Yerel Mücadele Deneyimleri

Ramazan Pektaş - Elektrik Mühendisleri Odası

1 Mayıs Mahallesi Deneyimi

Şükrü Aslan

(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Dr.)

Fatsa Deneyimi

Can Hamamcı

(Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Prof.Dr.)

Viranşehir Komün Örneği

Metin Yeğin

(Araştırmacı - Yazar)

Demokratik Özerklik

İdris Baluken

(BDP Bingöl Milletvekili)

Dersim Demokratik Halk Dayanışması

Ozan Doğan

(Halk Dayanışması)

15.15 – 15.30

ÇAY ARASI

15.30 – 17.50

6. OTURUM

Oturum Başkanı

Sistem-Karşıtı Yerel Yönetim Deneyimleri

Doç. Dr. Sibel Özbudun - Antropolog

Mazgirt Belediyesi

Tekin Türkel

(Mazgirt Belediye Başkanı)

Hozat Belediyesi

Cevdet Konak

(Hozat Belediye Başkanı)

Samandağ Belediyesi

Mithat Nehir

(Samandağ Belediye Başkanı)

Aknehir Belediyesi

Mehmet Mubarek

(Aknehir Belediye Başkanı)

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Osman Baydemir

(Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı)

Çamlıhemşin (Rize) Belediyesi

İdris Lütfü Melek

(Çamlıhemşin Belediye Başkanı)

Pertek Belediyesi

Kenan Çetin

(Pertek Belediye Başkanı)

17.50 – 19.00

FORUM ve KAPANIŞ KONUŞMASI

Forum Yöneticisi

Doç. Dr. Sibel Özbudun - Antropolog

 

Bilim ve Danışma Kurulu

Ahmet Kerim Gültekin (Doktora Öğr.)

DTCF, Etnoloji

Ali Ekber Doğan (Yrd. Doç. Dr.)

Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi

Ali Tayfun Atay (Prof. Dr.)

Ankara Üniversitesi, Halkbilim

Asuman Türkün (Doç. Dr.)

Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama

Aylin Topal (Yrd. Doç Dr.)

ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Bediz Yılmaz (Yrd. Doç. Dr.)

Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi

Begüm Özden Fırat (Yrd. Doç.)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji

Besime Şen (Yrd. Doç. Dr.)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Şehir ve Bölge Plan.

Beyza Üstün (Prof. Dr.)

Yıldız Teknik Üniv, Çevre Mühendisliği

Binali Tercan (Yrd. Doç. Dr.)

Abant İzzet Baysal Üni. , Şehir ve Bölge Planlama

Bülent Duru (Doç. Dr.)

Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Bülent Batuman (Yrd. Doç. Dr.)

Bilkent Üniversitesi, Mimarlık

Can Hamamcı (Prof. Dr.)

Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Duygu Canan Öztürk (Araş. Gör.)

ODTÜ, Kentsel Politika Planlama ve Yerel Yönetimler

Engin Bozkurt

Şehir Plancıları Odası Ankara Şube

Esra Ergüzeloğlu Kilim (Arş. Gör. Dr.)

Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi

Ethem Torunoğlu (Dr.)

Anadolu Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Fırat Korkmaz (Doktora Öğr.)

Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi

Fikret Başkaya (Doç. Dr.)

Özgür Üniversite

Fuat Ercan (Prof. Dr.)

Marmara Üniversitesi, İktisat

Funda Eraslan (Araş Gör.)

ODTÜ, Eğitim Bilimleri

Gözde Orhan (Doktora Öğr.)

Boğaziçi Üniversitesi, ATA Enstitüsü

Hakan Tanyaş

Jeoloji Mühendisleri Odası

İbrahim Gündoğdu (Araş. Gör.)

ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Mehtap Tosun (Araş. Gör.)

ODTÜ, Sosyoloji

Melih Ersoy (Prof. Dr.)

ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama

Metin Şenbil (Doç. Dr.)

Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama

Mustafa Şener (Yrd. Doç. Dr.)

Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi

MustafaKemalBayırbağ (Yrd. Doç. Dr.)

ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Ömürhan Soysal

Elektrik Müh. Odası Ankara Şube

Örgen Uğurlu (Yrd. Doç. Dr.)

Kocaeli Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Ramazan Pektaş

Elektrik Müh. Odası Ankara Şube

Serdar Nizamoğlu

Şehir Plancıları Odası Ankara Şube

Sibel Kalaycıoğlu (Doç.Dr.)

ODTÜ, Sosyoloji

Sibel Özbudun (Doç.Dr.)

Antropolog

Sibel Yardımcı (Yrd. Doç. Dr.)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji

Sinan Gülhan (Araş. Gör.)

Uludağ Üniversitesi, Sosyoloji.

Şükrü Aslan (Dr.)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji

S. Ulaş Bayraktar (Doç.Dr.)

Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi

Taylan Özgür Yıldırım

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Yıldırım Şentürk (Yrd. Doç. Dr.)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji

Yücel Demirer (Doç. Dr.)

Kocaeli Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yüksel Akkaya (Prof.Dr.)

Gazi Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER