‘ANAYASAYI BEKLERKEN: ALEVİLER’ SEMPOZYUMU

7-8 Ocak’ta İstanbul, Bilgi Üniversitesi’nde…

‘ANAYASAYI BEKLERKEN: ALEVİLER’ SEMPOZYUMU
Alevi Enstitüsü ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ortak anayasa sempozyumu düzenliyor…
 

ETKİNLİK ADI: ANAYASAYI BEKLERKEN: ALEVİLER

DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR: Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevilik Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Enstitüsü

ETKİNLİK TARİHİ: 7-8 Ocak 2012, Cumartesi, Pazar

ETKİNLİK YERİ: İstanbul, Bilgi Üniversitesi

GENEL KOORDİNATÖR: Alevilik Araştırma, Uygulama ve Dokümantasyon Enstitüsü adına Doç. Dr. Bedriye POYRAZ, Dr. Pınar ECEVİTOĞLU

AKADEMİK SORUMLULUK VE YETKİ: Alevilik Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Enstitüsü, sempozyumun ana temasına bağlı olarak oturumların ve katılımcıların belirlenmesinde, sempozyum programının oluşturulmasında ve kesinleştirilmesinde tam yetkili ve tam sorumludur. 

HACI BEKTEŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI ADINA GENEL SORUMLU: Dr. Tuncer BAŞ

SEMPOZYUM ASİSTANI: Seray KUMLU

AMAÇ VE KAPSAM
Modern demokrasi anlayışı çerçevesinde anayasanın bir toplumsal sözleşme olarak kabul edildiğini veri aldığımızda, Türkiye’de son on yıldır gündemden düşmeyen yeni anayasa tartışmalarının toplum nezdinde bu anlayışa uygun bir karşılık bulmadığını söylemek mümkündür.   Bu öncelikle, Türkiye’yi yeni ve demokratik bir anayasaya kavuşturma misyonunu yüklenen siyasal iktidarın anayasayı toplumsal bir müzakere ve oydaşmanın ifadesi olarak görmekten imtina eden “ileri demokrasi” anlayışından kaynaklanmaktadır. Öte yandan yeni anayasa fikri, siyasi iktidarın farklı toplumsal kesimleri müzakereye dâhil etmesi ve talepleri soğurması doğrultusundaki beklentiyi de artırmıştır. Bu beklenti çeşitli kesimleri hareketlendirmiş olmakla beraber eşit yurttaşlık statüleri mevcut anayasa tarafından zan altında bırakılmış en geniş kesimlerden biri olan Alevilerin yeni anayasa tartışmalarında yeterince aktif ve örgütlü bir tutum sergilemedikleri dikkati çekmektedir. 1990’ların başından bu yana doğrudan Alevi kimliği üzerinden örgütlenen ve dile getirdikleri taleplerin anayasal hak kapsamında olduğundan kuşku duyulamayacak bu kesimin yeni bir anayasa yapımı arifesinde kendini gösteren suskunluğu, 20 yıllık örgütsel deneyim ve birikim dikkate alındığında düşündürücüdür. Kuşkusuz bu tutumun özelde Alevi örgütlülüğünün iç dinamikleriyle, genel planda ise Türkiye’nin siyasal koşullarıyla ilişkili nedenleri bulunmaktadır. Ancak nedenler ne olursa olsun Alevilerin yeni anayasa tartışmaları karşısındaki tutumunu bir “bekleyiş” olarak nitelendirmek mümkündür.
Bekleyişe karşı aktif bir katılım ve müzakereden yana olan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi toplumunun tüm bileşenleriyle bu sürece müdahil olmasını sağlamak, Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerinin anayasal talepler olarak yeniden tartışılması ve formüle edilmesine katkıda bulunmak amacıyla “Anayasayı Beklerken: Aleviler” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
Öte yandan gerek düzenleyici kurum olarak Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın gerekse sempozyumun akademik sorumluluğunu üstlenen Alevilik Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Enstitüsü’nün ortak fikri, bugün Alevilerin temel sorunları olarak kabul edilen sorunların yalnızca Alevilere özgülenemeyeceği yolundadır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığının mevcut anayasada ifadesini bulan inşa ve kuruluş mantığı yalnızca Alevileri değil, çok sayıda başka kesimi de hem bireysel düzlemde hem de kimi kolektif kimliklerin taşıyıcıları olarak dışarlıklı kılmaktadır. Buna karşılık siyasi iktidar Alevileri hep belirli bir sorun alanına sıkıştırmaya ve yalnızca bu alanda ve o da belirli sınırlar içinde kalmak kaydıyla söz söylemeye mahkum etmektedir. Aleviliği belirli bir biçimde yeniden inşa etmeye ve bu inşayı sekteye uğratabilecek toplumsal ittifak ve oydaşmaları engellemeye yönelik bu tutum, Alevilerin yukarıda ifade edilen “bekleyiş”ini de koşullandıran nedenlerin başında gelmektedir. Tam da bu nedenle sempozyumun temel hedefi, Alevilerin sorunlarını temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak tüm ötekilerin deneyimlediği sorunlarla ilişkilendirmek ve temel anayasal sorunlar olarak ele alıp tartışmaya açmaktır. Sempozyum programında yer verilen oturumlar ve katılımcılar da bu hedefe uygun olarak belirlenmiştir.
 
KESİNLEŞMİŞ PROGRAM

 
ANAYASAYI BEKLERKEN: ALEVİLER
SEMPOZYUMU


Biz şimdi ne yapacağız barbarlar olmadan?
Constantino Kavafis’e saygıyla
7-8 OCAK 2012
7 Ocak Cumartesi, Birinci Gün
9:00 Açılış Konuşmaları
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı adına vakıf başkanı Ercan GEÇMEZ
Alevilik Araştırma, Uygulama ve Dokümantasyon Enstitüsü adına Prof. Dr. Ayhan YALÇINKAYA
 
10:00-12:00 Birinci Oturum
“Laik Bir Devlette Yaşama Hakkı”
Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip
Fuzuli’ye saygıyla
Oturum Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Murat Sevinç
Rıza TÜRMEN
Kezban HATEMİ
Dr. Orhan Gazi Ertekin
Yrd. Doç. Dr. Kerem ALTIPARMAK
 
12:00-13:00 Öğle molası
 
13:00-15:00 İkinci Oturum
“Laiklik: Ne Konuşuyoruz, Ne Anlıyoruz?”
Fil yükün karıncaya yükletme, çekebilmez
Kaygusuz Abdal’a saygıyla
Oturum Başkanı
Doç. Dr. Zeliha Etöz
Yrd. Doç. Dr. Murat AKAN
Prof. Dr. Tayfun Atay
Prof. Dr. Levent KÖKER
Prof. Dr. Taner TİMUR
 
 
15:30-17:30 Üçüncü Oturum
“Din(sizlik), Vicdan, İfade Özgürlüğü”
Meri kekliğim, yeter çektiğim
Enver Gökçe’ye saygıyla
Oturum Başkanı
Dr. Ali Murat İrat
Fikret İLKİZ
Hüseyin GÜZELGÜL (PSAKD Gen. Bşk.)
Ali KENANOĞLU (HSAKD Bşk.)
Enver AYSEVER
 
 
8 Ocak Pazar, İkinci Gün
10:00-12:00 Dördüncü Oturum
“Eşit Yurttaşlık: İlkesini Arayan Adalet”
Süresiz baş dönmesiyiz çok garip adamların
Edip Cansever’e saygıyla
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya
Hüseyin Aygün
Aydın ENGİN
Arş. Gör. Hakan MERTCAN
 Prof. Dr. Eser KÖKER
 
 
12:00-13:00 Öğle molası
13:00-15:00 Beşinci Oturum
“Anayasayı Kim Yazıyor, Anayasa Kimi Yazıyor?”
Kan sızıyor bir halkın dinmeyen uğultusundan
Turgut Uyar’a saygıyla
Oturum Başkanı
Doç. Dr. Bedriye Poyraz
Levent TÜZEL
İhsan ELİAÇIK
Aysel TUĞLUK
Dr. Dilek KURBAN
 
15:00-15:15 Mola
15:15-17:15 Altıncı Oturum
“Ötekilerin Anayasası, Anayasanın Ötekileri”
Gözleri Hotel Gülyurdu, bıyıklarını Muş ovasında unutmuş
İzzet Yasar’a saygıyla
Oturum Başkanı: Dr. Pınar Ecevitoğlu
Erol DORA
Ali TOPACIK (ASDA Bşk.)
Yetvard DANZİKYAN
Remzi ALTUNPOLAT (KAOS GL)
 
17:30-19:00 Kapanış Oturumu
Bir Anayasa niye yazılır, abiler
Ece Ayhan’a saygıyla
Oturum Başkanı
Arş. Gör. Hakan Mertcan
Yrd. Doç. Dr. Murat SEVİNÇ
Doç. Dr. Zeliha ETÖZ
Ercan GEÇMEZ (HBVAKV Gen. Bşk.)
 
19:15 SONUÇ BİLDİRGESİ


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER