Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik ile Bitlis Eren Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sevim Erdem, birlikte kaleme aldıkları ve Gazi Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi’nde yayınlanan “II. Abdülhamid Döneminde Dersim Sancağındaki İdari Yapı ve Ulaşım Ağı” başlıklı makalelerinde, 1892 tarihli Mamuretülaziz (Elazığ) vilayetine ait salnameden (yıllık) gerçekleştirdikleri doğrudan alıntıda “Kürt” kelimesini “adi” olarak çevirdiler.

İki yazar, orjinal metinden gerçekleştirdikleri doğrudan alıntıda cümleyi şu şekilde çevirdi.

“…Dersim Mutasarrıflığının makarr-ı merkezi vilayete (Harput) 12 saat mesafede kâ’în Hozat kasabası olup ‘adî bir karye iken Dersim’ce Mebde-î Islahât olan 1264 (1847-1848) senesinde ‘asâkir-i şahânenin vürûduyla bir kışla te’sîs ve o sırada Dersim Sancağı nâmıyla mutasarrıflık teşkil…”

Orjinal metnin doğru çevirisi ise şu şekilde:

"Dersim Mutasarrıflığı’nın makarr-ı merkez vilayete on iki saat mesâfede kâ’în Hozat kasabası olup zaten yirmi otuz hâneli bir Kürd köyü iken Dersimce mebde-yi ıslâhat olan bin iki yüz altmış dört senesinde asâkir-i şâhânenin vürûduyla bir kışla te’sîs ve o sırada Dersim Sancâğı nâmıyla mutasarrıflık teşkîl…"

Orjianal metin çevirilerinde yapılan yanlışlıklar daha önce de ensest kelimesinin “Kızılbaş”, Kürdistan kelimesinin “Kürtlerin yaşadığı coğrafya”, Kürtler kelimesinin de Türkler diye çevrilmesi ile gündeme gelmişti. 

Kaynak: Gazete Duvar