Hastane arazisine AVM yapacaklar

AKP yeni rant alanları yaratmak için bunu da yapıyor...

Hastane arazisine AVM yapacaklar

Sancaktepe Belediyesi, Aydos Ormanı’na komşu arazinin imar planını konut ve ticaret alanı olarak değiştirdi. Arazi 70 milyon lira bedelle satışa çıkarıldı…

Sözcü'nün haberine göre, AK­P’­li San­cak­te­pe Be­le­di­ye­si, Vey­sel Ka­ra­ni Ma­hal­le­si 8085 ada 14 ve 23 par­sel­de­ki ara­zi İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si (İBB) 1/5000’lik Na­zım İmar Plan­la­rı­’n­da ‘sağ­lık te­si­si­’ ala­nıy­dı. An­cak San­cak­te­pe Be­le­di­ye­si, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’na has­ta­ne ya­pıl­ma­sı için tah­sis­li ara­zi­de plan de­ği­şik­li­ği is­te­di.

DEPREM OLUNCA AVM'YE Mİ SIĞINALIM?

Ge­rek­çe­si ise be­le­di­ye­le­rin dep­rem son­ra­sı top­lan­ma ye­ri, ça­dır ala­nı gi­bi hiz­met­ler için söz ko­nu­su böl­ge­de hiz­met ala­nı­na ih­ti­yaç duy­ma­sıy­dı. Hat­ta be­le­di­ye, ka­ra­kol ye­ri dü­şü­nül­dü­ğü­nü be­lir­te­rek söz ko­nu­su ara­zi­nin 14 par­se­li­nin plan­lar­da kıs­men ‘be­le­di­ye hiz­met ala­nı­’, kıs­men­se ‘i­da­ri te­sis ala­nı­na­’ alın­ma­sı için İB­B’­ye di­lek­çe sun­du.

KONUT PROJESİNE DÖNDÜ

Be­le­di­ye bu­nun­la da ye­tin­me­di. Ay­dos Or­ma­nı­’nın di­bin­de­ki ara­zi­nin yo­ğun­luk­ta ko­nut+ti­ca­ret ala­nı­na alın­ma­sı için imar pla­nın­da de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı­nı ta­lep et­ti. Has­ta­ne ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ara­zi­nin ‘ko­nut ve ti­ca­ret ala­nı­’ ola­rak ima­ra açıl­ma­sı ta­le­bi ge­çen ni­san ayın­da İBB Mec­li­si­’n­de, CHP’­li üye­le­rin karşı oylarına rağmen ka­bul edil­di.

YARIN İHALEYE ÇIKACAK

CHP ve va­tan­daş­lar ya­pı­lan plan de­ği­şik­li­ği­ni mah­ke­me­ye ta­şı­dı. Be­le­di­ye ise da­va so­nu­cu­nu bek­le­me­di ve ima­rı de­ğiş­ti­ri­len ara­zi­nin sa­tış iha­le­si­nin ya­rın ya­pı­la­ca­ğı­nı du­yur­du. Bay­ram­dan ön­ce ya­pı­la­cak iha­le be­de­li ise 70 Mil­yon TL ola­rak be­lir­len­di.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2013, 17:14

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER