Boğaziçi Üniversitesi senatörleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararıyla atanmış olan ve ‘kayyım rektör’ olarak anılan Prof. Dr. Melih Bulu’ya hitaben kaleme aldıkları bir açık mektup yayımladı.

Mektupta evrensel akademik özerklik ilkesi, Boğaziçi Üniversitesi’nin 158 yıllık tarihi boyunca benimseyip geliştirdiği yönetişim modeli detaylarıyla anlatıldı. Yeni açılan fakültelerin usulüne uygun olmadığını ifade eden senatörler, anayasayı hatırlattı.

13 senatörün imzası olan mektupta hukuk ve iletişim fakültelerinin kurulma şeklinin ‘anayasayla güvence altına alınmış olan bilimsel özerkliğe aykırı olduğunun’ altı çizildi.

‘Hukuk ve İletişim Fakültesi öğretim üyeleri atama ve yükseltme esaslarının Senatoda görüşülmesi hakkında’ başlıklı mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Sayın Prof. Dr. Melih Bulu,

2547 Sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak Senatoya verilmiş görevler arasındadır. Buna karşın, hukuk ve iletişim fakültelerinin açılması Senatoda görüşülmeksizin rektörlük tarafından YÖK’e gönderilen 3 Şubat 2021 tarihli bir yazı ile talep edilmiştir. Hukuk ve İletişim Fakültelerinin bu şekilde kurulması Anayasa tarafından güvence altına alınmış bilimsel özerkliğe aykırıdır.

Bahse konu olan fakültelerin kurulmalarına dair kararın resmi gazetede yayımlandığı 6 Şubat 2021 tarihinden bugüne kadar bu fakültelerin akademik çerçevesi, vizyon ve misyonu, anabilim dallarının/bölümlerin neler olacağı, eğitim dili, Üniversitenin akademik ilkelerine, yapısına, diğer fakülte ve birimlerine uyumu hakkında senatoya sunulmuş hiçbir çalışma veya belge bulunmamaktadır. Senatoya böyle herhangi bir çalışma sunulmadan, bu fakültelerin öğretim üyesi atama ve yükseltme esaslarının gündeme alınması ve senatonun bu konuda hızlı karar alması üniversiteye düzeltilmesi çok zor zararlar verecektir. Boğaziçi Üniversitesi’nin eğitim ve araştırma yapısı ile senatoca kabul edilmiş temel ilkelerine uyumlu bir çalışma ile ilerlenmesi izlenmesi gereken doğru yoldur.

Boğaziçi Üniversitesi’nde hiç görüşülmeden, kamusunun hiç bir bilgisi olmadan kurulan bu fakülteler ile ilgili senato gündemine getirilen ilk husus öğretim üyesi atama ve yükseltme esasları olmuştur (16 Haziran 2021 tarih ve 2021/04 sayılı senato toplantı gündemi). Üniversitemize yeni bir fakülte kurulmasına dair yerleşik süreçler takip edilmeden acele ile yeni öğretim üyeleri istihdamına yönelik kararlar alınmak istenmesinde hiçbir akademik gerekçe görememekteyiz. Yerleşik süreç ve gerekli aşamalar izlenilmeden bu fakültelerin içinin doldurulması ileride çok daha büyük sorunlara ve kamu zararına yol açacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi 158 senelik geçmişi olan bir eğitim kurumu ve 50 senelik bir kamu üniversitesidir. Yüksek akademik düzeyini ve uluslararası başarısını farklı alanlarda ispat etmiş olan bu üniversiteye yeni bir fakülte kurulması çok ciddi, detaylı ve özenli bir çalışma gerektiren ağır bir sorumluluktur, aceleye getirilemez. Herhangi bir akademik birimin kuruluşunda izlenmesi gereken süreç üniversitemizin geleneğinde mevcut olduğu gibi, böyle bir süreçte gerekli vizyon ve katkıyı sağlayacak bilgi birikimi de akademik birimlerimizde bulunmaktadır.

Vizyon ve misyonu ve bu bağlamdaki yapılandırılmasına ilişkin tüm plan ve tasavvurları içeren detaylı kuruluş raporu Senatoya sunulmamış, üniversitenin bütün akademik birimlerinde tartışılmamış ve Senatoda kabul edilmemiş bir fakülteye öğretim üyesi alınmasının kurumun akademik işleyişi açısından kabul edilebilir bir durum olamayacağı açıktır.

Bu bilgiler ışığında Hukuk ve İletişim Fakülteleri atama ve yükseltme esasları ile İletişim Fakültesine açılacak yeni bölümlere ilişkin konuların Senato gündemine alınmasından önce, detaylandırılmış kuruluş raporlarının Senatoya sunulması ve üniversitenin tüm akademik birimlerinde tartışılarak bu fakültelerin yapılandırılma süreçleri üzerinde görüş oluşturulması bir gerekliliktir. Gereğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Yasemin BAYYURT, Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Özlem BERK ALBACHTEN, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ümit BİLGE, Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Metin ERCAN, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Gülcan ERÇETİN, Eğitim Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Çiğdem KAFESCİOĞLU, Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Cengiz KIRLI, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Birgül KUTLU BAYRAKTAR, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Vekili

Prof. Dr. Ayşe MUMCU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Turgut Tüzün ONAY, Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Haluk ÖZENER, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ar. Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Özlem YILDIRIM ÖKTEM, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Can YÜCESOY, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Müdürü”