Anlaşmalı boşanma protokolü, evlilik birliğinden beklenen yararın elde edilemediği ve eşlerin mevcut evliliklerine devam etmeme yönünde ortak karar aldığı durumlarda düzenlenen bir belgedir. Her iki eş; boşanma ve boşanmanın hukuki ve ekonomik sonuçları hususlarında mutabık kalarak anlaşmalı boşanma protokolü düzenlemek, imzalamak ve imzalarının bizzat şahıslarına ait olduğunu duruşma esnasında hakime beyan etmek suretiyle anlaşmalı boşanma yoluna gidebilir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesine ek hazırlanan protokol mahkeme hakimince incelenir, etüt edilir ve kanuna aykırı düzenlemelerin mevcudiyeti aranır ve herhangi bir problem bulunmadığı takdirde anlaşmalı boşanma protokolü hükümlerince boşanmaya karar verilir.

Tarafların müşterek çocuklarının menfaatleri üstün tutulacağı için hakim gerek görürse bu hususları göz önüne alarak birtakım müdahaleler gerçekleştirebilir. Anlaşmalı boşanma protokolünde dikkat edilmesi gereken hususlar oldukça önemli olup bu hususların Aile Hukuku nezdinde Boşanma Hukukuna hakim uzman avukat nezaretinde düzenlenmesi hayati önem taşır. Zira herhangi bir hata, anlaşmalı boşanma protokolü üzere boşanmaya karar verileceğinden ve söz konusu protokolde boşanmanın tüm hukuki ve ekonomik sonuçları düzenleneceğinden geri dönülmesi güç problemleri beraberinde getirebilir. Bu noktadan hareketle tavsiye olunmaktadır ki; yetkin bir hukukçu ile birlikte hazırlanan protokol, kişinin yasal haklarını en etkin biçimde müdafaa edebilmesi ve herhangi bir menfaat kaybına uğramaması adına fevkalade kıymetlidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Yer Alması Gereken Düzenlemeler

Anlaşmalı boşanma protokolü icmalen; tarafların müşterek çocuklarının velayeti ve çocukla kurulacak kişisel ilişkinin mahiyeti, söz konusu çocuğa ödenmesi gereken iştirak nafakası ve eşe ödenecek yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat ile evlilik birliği içinde edinilmiş taşınmazların paylaşımı gibi hususlara yer vermelidir. Bu noktada unutulmaması gereken; eşlerin, düzenledikleri protokolde yer alan tüm hususlarda mutabık kalması, protokolün net ve şeffaf olması ve taraflar arasında en ufak bir ihtilafın mevcut olmaması gereklidir. Zira çıkabilecek bir uyuşmazlık veya ihtilaf hali, anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesine neden olacaktır. Bu itibarla protokol düzenlenmesi fevkalade kritik olup uzman eşliğinde gerçekleştirilmesi lehte netice verecektir.

  • Anlaşmalı boşanma protokolü örneği bugün internet ortamında birçok yerde bulunabilir. Ancak bulunan protokoller sadece bir olay için özgülenmiş olduğu için ilgili örneği referans kabul edilerek protokol düzenlemek son derece menfi sonuçlara gebedir. Zira her boşanma öyküsü, boşanmaya konu gerekçe, boşanmanın tarafları ve diğer unsurlar nevi şahsına münhasır olup ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Ezbere bir anlayış üzere örnekten esinlenmek suretiyle hazırlanan protokol sonucunda birçok kişi hak ve menfaat kaybı yaşamakta ve ne yazık ki bu zararların ekseriyeti geri dönülmesi olanaksız zararlardır. Uzman bir anlaşmalı boşanma avukatının gerekliliği, teknik sürecin bu hassas yönü vesilesiyle de kıymetlidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken her bir boşanma öyküsü ayrı ayrı ele alınarak söz konusu somut olaya en uygun şekilde düzenlenmesi esastır. Bu kapsamda genel olarak nasıl hazırlanması gerektiğini bir diğer ifade ile yer almaşı gereken hususları ifade etmek gerekirse:

  • Tarafların mevcut evlilik birliğini hukuken sona erdirme iradeleri,
  • Tarafların varsa ortak çocuklarının velayetini dair aldıkları ortak karar,
  • Velayet hakkının tanınmadığı eş ile çocuk arasında kurulacak kişisel ilişki ve bu ilişkinin niteliği hususu,
  • Müşterek çocuğa dair sosyal, eğitim ve sağlık benzeri gereksinimleri için ödenmesi gereken nafaka ve nafakanın koşulları,
  • Nafaka hususu,
  • Mal rejimi tasfiyesine ilişkin düzenlemeler,
  • Boşanmadan doğan maddi ve manevi tazminat hususu,
  • Boşanan kadının kullanacağı soyadı,
  • Anlaşmalı boşanma davasının yargılama sürecinde yapılan masraflar ve vekalet ücreti,

Gibi hususlar düzenlenir. Ancak düzenlenen protokol hakim tarafından uygun bulunmalıdır. Boşanmaya dair feri neticelerin düzenlendiği anlaşmalı boşanma protokolü son derece intizamlı ve anlaşılır biçimde düzenlenmelidir. Aksi takdirde telafi edilmesi mümkün olmayan zararların doğması muhtemeldir. Öte yandan şekle ve esasa dair hukuki prosese uyulmaması, protokolün mahkemece kabul edilmemesine neden olabilir. Anlaşmalı boşanma protokolünün kıymeti bu ve izah edilen diğer gerekçelerden mürekkeptir. Emsal davalar ile hukuki deneyimini ve müktesebatını artırmış bir boşanma avukatı sayesinde oldukça sancılı süren boşanma süreci son derece rahat, pratik ve başarı ile neticelenir.

Kaynak: https://okyanushukuk.com/bosanma-avukati