AKP, 18 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede (KHK) değişiklik öngören torba yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

TÜTÜN TİCARETİ YAPANLARA YÖNELİK CEZALAR 1 YIL ERTELENECEK

Teklife göre, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'ye ertelenecek.

KAMU GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRMA UYGULAMASI 3 YIL UZATILACAK

Ayrıca "terörle mücadele" kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi uygulamaların süresi 31 Temmuz'dan itibaren 3 yıl uzatılabilecek.

TMSF'NİN KAYYUM ATANMASI UYGULAMASI 3 YIL UZATILACAK

"Terörle mücadele" kapsamında çıkarılan OHAL kararnameleri ile TMSF'nin kayyum atanması uygulaması da üç yıl boyunca devam edecek. Bu süre içerisinde TMSF bu yetkiyi kullanmaya devam edecek.

GÖZALTI SÜRESİNİN UZATILMASI UYGULAMASI 3 YIL DAHA SÜRECEK

"Terörle mücadele" kapsamında bazı suçlarla ilgili gözaltı sürelerinin uzatılması ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulaması 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl uzatılacak.

KORUCU MAAŞLARI EN AZ ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKACAK

Teklife göre korucuların aylık ücretlerinin asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.

DİŞ TEKNİSYENLERİ YARDIMCI PERSONEL OLARAK ÇALIŞABİLECEK

Diş protez laboratuvarlarında, diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 arasında Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olan kişiler, yardımcı personel olarak çalışabilecek.

FİRMALAR FAAİLİYET İZNİ VEYA YETKİ BELGESİ AŞAMASINDA ÜCRET ÖDEYECEK

Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında Hazine ve Maliye Bakanlığına ücret alma yetkisi verilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, ORMANLARA HAVA AYRIŞTIMA TESİSİ KURULMASINA İZİN VEREBİLECEK

Fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine izin verme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığına verilecek.

DEPREMZEDELERE YARIMDA UYGULAMA BİRLİĞİ SAĞLANMASINA YÖNELİK DÜZENLEME

2020 yılında meydana gelen depremlerde, binaları zarar gören vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının söz konusu olmaması, afetzedelere eşit ölçüde yardım edilmesi ve uygulama birliği sağlanması amacıyla düzenleme yapılacak.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBI CİHAZ KURUMUNDA ÇALIŞAN TABİP VE ECZACILARA EK ÖDEME YAPILACAK

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda tabip ve eczacı olarak çalışanlara, döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞININ PROTOKOL YAPMA YETKİSİ KALICI OLACAK

Sağlık Bakanlığının, götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmasına imkan veren ve süresi sona eren protokol, daimi düzenlemeye dönüştürülecek.

ÜNİVERSİTELERİN ORTAK OLDUKLARI KOOPERATİFLERDE ÜYE HAKKI KALDIRILACAK

Düzenlemeyle Kooperatifler Kanunu'nun, üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında üye bulundurabilme haklarını düzenleyen maddesi yürürlükten kaldırılacak.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ÖĞRETİM ÜYELERİ, MERKEZ BANKASI MECLİSİ ÜYESİ OLACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişiklikle Banka Meclisi üyeliği ile birleşen görevler arasına devlet üniversitelerindeki öğretim üyeliği de ekleniyor.

Devlet üniversitelerindeki öğretim üyelerinden Banka Meclisi üyeliğine seçilenlere yapılacak ödeme dışında kadrolarına bağlı aylık ve diğer ödemeler kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmayacak.

REKABET KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ SORUŞTURDUKLARI ŞİRKETLERDE GÖREV ALAMAYACAK

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe göre, Kurul başkan ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde kanun kapsamındaki soruşturmaların konusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamayacak ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri kanunun uygulanmasıyla ilgili idari süreçlerde Kurum nezdinde temsil edemeyecek.

Görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek personeli ile bu süre içinde soruşturmayı yürüten personelin gözetiminden sorumlu daire başkanı ve ilgili başkan yardımcısı, Kurumdan ayrılmalarından itibaren iki yıl süreyle, ilgili soruşturmaların konusu olan sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamayacak.

GÜMRÜK KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Gümrük Kanunu'nda yapılan değişiklikle yükümlülerin, ticaret politikası önlemlerinden kaçınmak için kendi beyanlarıyla eşyanın gümrük kıymetini artırmalarını müteakiben ödenmiş veya tahakkuk ettirilmiş vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması önlenerek, dünya piyasa fiyatlarından daha düşük fiyatlardan ithal edilen eşyaların gözetim uygulaması kapsamında izlenmesi ve ticaret politikası önlemlerinin etkisizleştirilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

TÜİK, "ÖZEL BÜTÇELİ İDARE" OLACAK

Teklifle, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda yapılan değişiklikle Türkiye İstatistik Kurumu, "özel bütçeli diğer idareler" bölümüne ekleniyor.

ENGELLİLER ADINA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE 6 YIL DAHA EK SÜRE VERİLECEK

Engelliler Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle erişilebilirliğin sağlanabilmesi için yapılacak yükümlülüklerin Kovid-19 salgını sebebiyle yerine getirilememesi nedeniyle, ilk kez denetlenerek eksikliği olduğu tespit edilenler ile daha önce süre verilenlere, yükümlülüklerinin maliyet ve niteliğine göre ilave süre verilebilmesine imkan tanınacak. Buna göre; denetim sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için kanunda belirtilen sürenin bitiminden itibaren 6 yılı geçmemek üzere ek süre verilebilecek.

KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇUNDAN MAHKUM OLANLARA EK SÜRE TANINACAK

Çek Kanunu'nda yapılan değişiklikle, karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların cezalarının infazının durdurulmasına ilişkin önceki hükümde yer alan 24 Mart 2020 tarihi, 30 Nisan 2021 olarak değiştirilmek suretiyle düzenlemeden yararlanacakların kapsamı genişletilirken, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen süre 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılıyor.

Kalan kısmının 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödenmesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek. 30 Haziran 2022'ye kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi halinde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek. Bu düzenleme 30 Nisan 2021 tarihine kadar işlenmiş ve yargılaması devam eden suçlar bakımından, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar ve düzenlemede belirtilen taksitlerin süreleri içinde alacaklıya ödenmesi koşuluyla, infaz aşamasında uygulanabilecek.

KOOPERATİFLER GENEL KURULLARINI 31 EKİM'E KADAR YAPABİLECEK

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişiklikle, kooperatifler genel kurullarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar yapabilecek.

GÜMRÜK MEMURLARINA ÖDÜL SİSTEMİ

Teklifle, gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevleri kapsamında "yüksek hizmetleri görülenler" ile olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösteren gümrük muhafaza personelinin ödüllendirilmesine imkan tanınıyor.

Buna göre, devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar, olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından 24 katına kadar, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla para verilerek ödüllendirilebilecek. Bunlardan sözleşmeli olarak istihdam edilenlere verilecek ödül tutarı, aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek. Verilecek ödüllere ilişkin teklif ve değerlendirme işlemleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek.

Kaynak: Evrensel