Yavaş: Bana 3 partiden de oy veren insanlar var

CHP'li Mansur Yavaş, 3 partiden de oy alabilecek nadir insanlardan biri olduğunu belirterek Cumhurbaşkanlığı konusunda "Olu­rum tabi­i, ne­den ol­ma­ya­yım. Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­yı kim is­te­mez" dedi.

Ankara’da seçimi Melih Gökçek’e kaybeden Mansur Yavaş AYM’nin seçimler konusundaki kararını beklerken Cumhurbaşkanlığına da yeşil ışık yaktı.

Sözcü gazetesinden Selin Kök’e konuşan Mansur Yavaş, 3 partinin seçmeninin de kendisine oy verebileceğini belirterek Köşk’e aday olmak istediğini açıkladı.

Yavaş’ın röportajından bir bölüm:

Si­ya­si ter­ci­hi­niz de çok ko­nu­şu­l­du. Bu ko­nu­ya siz açık­lık ge­ti­rir mi­si­niz?

Si­ya­si ter­ci­hi­mi açık­ça söy­le­dim, her­kes bu­nu bi­le­rek ba­na oy ver­di. Ke­mal Bey de bi­zim An­ka­ra için bir ara­ya gel­di­ği­mi­zi söy­le­di.

Hiç en­di­şe­len­me­di­niz mi bu ka­ra­rı ve­rir­ken?
Be­nim de te­red­düt­le­rim ol­du ama se­çim son­ra­sı çı­kan so­nuç­lar doğ­ru yol­da ol­du­ğu­mu­zu gös­ter­di. Boz­kurt ya­pan­la za­fer işa­re­ti ya­pan yan­ ya­na dur­du.

Bun­dan son­ra CHP ile mi yo­la de­vam ede­cek­si­niz?

Şu an­da AY­M’­nin ka­ra­rı­nı bek­li­yo­rum. CHP’­nin de par­ti ola­rak bun­dan son­ra na­sıl bir yol iz­le­ye­ce­ği­ne ka­rar ver­me­si ge­re­kir. Tüm bun­lar net­leş­tik­ten son­ra ne ya­pa­ca­ğı­ma ka­rar ve­re­ce­ğim. Ama ak­tif si­ya­set için bir baş­ka par­ti­ye ge­çe­yim ya da MHP’­ye ge­ri dö­ne­yim gi­bi bir şey dü­şün­mü­yo­rum.

Ol­du da mah­ke­me bek­le­nen ka­ra­rı ver­me­di, ne ya­pa­cak­sı­nız?

Ba­na des­tek ve­ren, bu sü­reç­te ya­nım­da olan ar­ka­daş­la­rım­la ve CHP yö­ne­ti­min­de olan isim­lerle otu­rup ko­nu­şa­ca­ğım. Çün­kü iki al­ter­na­tif var: 4 ay son­ra ger­çek­le­şe­cek Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ve ar­dın­dan ge­nel se­çim…

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi için ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?

Se­çi­le­cek Cum­hur­baş­ka­nı­nın Tür­ki­ye­’de tam bir den­ge un­su­ru ol­ma­sı ge­rek. Cum­hur­baş­ka­nı ta­raf­sız ol­ma­lı.

Siz Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na aday olur mu­su­nuz?

Olu­rum ta­bi­i, ne­den ol­ma­ya­yım… Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­t­i’nin Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­yı kim is­te­mez…

Aday­lık­la il­gi­li her­han­gi bir gö­rüş­me yap­tı­nız mı?


Hayır. Adı­nı­zın anıl­ma­sı bi­le ben­ce çok önem­li bir şey.

Ken­di­ni­zi fark­lı gö­rüş­le­rin bu­luş­tu­ğu bir isim ola­rak gö­rü­yor mu­su­nuz?

Bel­ki top­lu­mun ya­rı­sı Ak Par­ti­’ye oy ver­di ama ge­ri ka­lan ya­rı­sı da çok kı­zı­yor. Şu an­da Tür­ki­ye­’de si­ya­si fi­gür ola­rak 3 par­ti­den de oy ala­bi­len ne ka­dar in­san var? Ba­na 3 par­ti­den de oy ve­ren in­san­lar var. Kim­se­nin tut­tu­ğu ta­kı­mı, ya­şam tar­zı­nı, si­ya­si gö­rü­şü­nü me­rak et­mi­yo­rum. Kim­se­yi eleş­tir­mem. Be­nim için in­san ol­ma­sı ye­ter­li. Üç par­ti­den de oy al­ma­mın se­be­bi bu­dur… Benim CHP’den adaylığım zıt kutuptaki insanların belli bir hedef uğruna bir araya gelebileceğini gösterdi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.