05 Ağustos 2013 Pazartesi 19:23
Hastane arazisine AVM yapacaklar

Sancaktepe Belediyesi, Aydos Ormanı’na komşu arazinin imar planını konut ve ticaret alanı olarak değiştirdi. Arazi 70 milyon lira bedelle satışa çıkarıldı…

Sözcü'nün haberine göre, AK­P’­li San­cak­te­pe Be­le­di­ye­si, Vey­sel Ka­ra­ni Ma­hal­le­si 8085 ada 14 ve 23 par­sel­de­ki ara­zi İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si (İBB) 1/5000’lik Na­zım İmar Plan­la­rı­’n­da ‘sağ­lık te­si­si­’ ala­nıy­dı. An­cak San­cak­te­pe Be­le­di­ye­si, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’na has­ta­ne ya­pıl­ma­sı için tah­sis­li ara­zi­de plan de­ği­şik­li­ği is­te­di.

DEPREM OLUNCA AVM'YE Mİ SIĞINALIM?

Ge­rek­çe­si ise be­le­di­ye­le­rin dep­rem son­ra­sı top­lan­ma ye­ri, ça­dır ala­nı gi­bi hiz­met­ler için söz ko­nu­su böl­ge­de hiz­met ala­nı­na ih­ti­yaç duy­ma­sıy­dı. Hat­ta be­le­di­ye, ka­ra­kol ye­ri dü­şü­nül­dü­ğü­nü be­lir­te­rek söz ko­nu­su ara­zi­nin 14 par­se­li­nin plan­lar­da kıs­men ‘be­le­di­ye hiz­met ala­nı­’, kıs­men­se ‘i­da­ri te­sis ala­nı­na­’ alın­ma­sı için İB­B’­ye di­lek­çe sun­du.

KONUT PROJESİNE DÖNDÜ

Be­le­di­ye bu­nun­la da ye­tin­me­di. Ay­dos Or­ma­nı­’nın di­bin­de­ki ara­zi­nin yo­ğun­luk­ta ko­nut+ti­ca­ret ala­nı­na alın­ma­sı için imar pla­nın­da de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı­nı ta­lep et­ti. Has­ta­ne ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ara­zi­nin ‘ko­nut ve ti­ca­ret ala­nı­’ ola­rak ima­ra açıl­ma­sı ta­le­bi ge­çen ni­san ayın­da İBB Mec­li­si­’n­de, CHP’­li üye­le­rin karşı oylarına rağmen ka­bul edil­di.

YARIN İHALEYE ÇIKACAK

CHP ve va­tan­daş­lar ya­pı­lan plan de­ği­şik­li­ği­ni mah­ke­me­ye ta­şı­dı. Be­le­di­ye ise da­va so­nu­cu­nu bek­le­me­di ve ima­rı de­ğiş­ti­ri­len ara­zi­nin sa­tış iha­le­si­nin ya­rın ya­pı­la­ca­ğı­nı du­yur­du. Bay­ram­dan ön­ce ya­pı­la­cak iha­le be­de­li ise 70 Mil­yon TL ola­rak be­lir­len­di.

Son Güncelleme: 06.08.2013 17:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderene aittir.